Languages

Koepel – en netwerkorganisaties

De koepel- of netwerkorganisaties vormen een belangrijke hefboom in het middenveld als het gaat over het promoten, het stimuleren en het implementeren van duurzame ontwikkeling en de SDGs. De interactie tussen de koepel- of netwerkorganisator (‘facilitator-rol’) en hun leden alsook de schaalgrootte van het netwerk, dragen bij tot een brede maatschappelijke bewustwording en impact. Een netwerk- of koepelorganisatie wordt hoogstens voor een periode van 5 jaar erkend en maximaal 1 per Gemeenschap.

Begin 2018 werd een nieuwe erkenningsprocedure voor de periode 2019-2023 opgestart. Het getekend KB van 29 juli 2018 maakte de namen van de geselecteerde en goedgekeurde koepel- en netwerkorganisaties, de vzw Associations 21 en Transitienetwerk Middenveld (vzw Samen) bekend via een publicatie in het Belgisch Staatsblad. Deze erkenning werd toegekend op basis van een geëvalueerd 5-jaren plan waarbij de koepelorganisaties vooral hun ambities om duurzame ontwikkeling en de SDGs te promoten en te bewerkstelligen, in de kijker zetten.

Begin 2021 neemt de vzw Reset.Vlaanderen, t.g.v. fusie van Transitienetwerk Middenveld en een andere vzw, de taken en verplichtingen als netwerkorganisatie van Transitienetwerk Vlaanderen over.

Voor de periode van 1 januari 2019 tem 31 december 2023 vormen de vzw Associations 21 voor de Franse Gemeenschap en de vzw Reset Vlaanderen voor de Vlaamse Gemeenschap, de erkende koepel- en netwerkorganisatie .

De erkende organisaties kunnen aanspraak maken op een toelage voor het uitvoeren van hun jaarprogramma, dat jaarlijks wordt opgemaakt en overlegd wordt met de Minister. In de eerste vier jaren van hun huidige erkenning werd op basis van een uitgewerkt jaarplan aan elke organisatie telkens een subsidiebedrag van 65 kEur toegekend.

Associations 21

Associations 21 (A21) heeft als doel de dialoog en samenwerking te versterken tussen verenigingen in Franstalig België die bezig zijn met duurzame ontwikkeling. De uitdaging van A21 is om bepaalde principes – sociale rechtvaardigheid, respect voor het milieu, economische haalbaarheid en goed bestuur – te integreren in alle beleidsdomeinen, en in de projecten die georganiseerd worden in de diverse sectoren van onze maatschappij. A21 is een netwerk dat leden van een heel breed publiek samenbrengt. Er zijn leden die actief zijn op het internationale niveau en nationaal niveau (zoals ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking, Jeugdraad,…), terwijl er anderen actief zijn op regionaal niveau (ngo’s rond milieu, sociale economie,..). Tot slot zijn er ook leden die activiteiten organiseren die alle niveaus betrekken, van lokaal tot internationaal (organisaties in de strijd tegen armoede, eerlijke handel,…).

In 2023 zal Associatie 21 zich verder inzetten op activiteiten in het kader van volgende speerpunten:

  • Maatschappelijk overleg: en dat zowel op initiatief van overheden, overlegorganen, op specifiek verzoek; alsook op initiatief van het middenveld zelf
  • Promoten van de SDGs: aan de hand van de animatietool ‘Cap 2030’ – maar ook leden en partners ondersteunen bij de implementatie van de SDG's via een gedeeld methodologisch traject
  • Coördinatie: door binnen het netwerk een dynamiek te creëren maar ook zichtbaarheid aan de verschillende activiteiten geven

Reset.Vlaanderen

In 2023 zal Reset.Vlaanderen de focus liggen bij volgende objectieven:

  • Kennis en expertise opbouwen on rechtvaardige transitie te realiseren en te delen met het netwerk (‘Kennislabo’)
  • Vergroten van et maatschappelijk draagvlak voor een sociaal rechtvaardige transitie (‘Influencer)
  • Mensen – zowel in hun leef- als  werkomgeving - betrekken bij het in de  praktijk brengen van transitie (‘Realisator’)
  • Het verder optimaliseren en ontwikkelen de eigen organisatie (‘Netwerk als motor’)