Languages

Koepel – en netwerkorganisaties

Een netwerk- of koepelorganisatie wordt hoogstens voor een periode van 5 jaar erkend en maximaal 1 per Gemeenschap. Voor de periode van 1 november 2013 tem 31 oktober 2018 zijn dat: de vzw Associations 21 voor de Franse Gemeenschap en de vzw Transitienetwerk Middenveld (TNM) voor de Vlaamse Gemeenschap. Per jaar dient de organisatie een actieplan met specifieke doelstellingen te voorzien en op het eind van het jaar volgt een evaluatie van het voorziene programma.

KOEPEL-NETWERKORGANISATIE: ERKENNING VOOR PERIODE 2019-2023

In het voorjaar van 2018 lanceerde de Minister voor Duurzame Ontwikkeling een oproep tot kandidatuurstelling voor een erkenning als netwerk- of koepelorganisatie die zich inzet voor duurzame ontwikkeling. Met deze erkenning kunnen organisaties vijf jaar lang financiële steun aanvragen voor projecten die bijdragen aan het verduurzamen van de maatschappij.

De erkenning gaat naar ‘Association21 - Pour un developpement durable’ voor de Franstalige Gemeenschap en ‘Transitienetwerk Middenveld’ voor de Vlaamse Gemeenschap. Voor de Duitstalige Gemeenschap werden geen kandidaturen ingediend. De twee organisaties overtuigden de jury en de Minister met een duidelijk en ambitieus toekomstplan. Vanaf 1 januari 2019 maken beiden organisaties op basis van een fijner uitgewerkt jaaractieprogramma aanspraak op een subsidie om hun visie waar te maken.

Door hun maatschappelijk engagement en ledenbasis zijn koepel- en netwerkorganisaties cruciaal om maatschappelijke veranderingen te realiseren. Met dit initiatief krijgen deze organisaties erkenning voor hun aandeel in het verduurzamen van de maatschappij.

Associations 21

Associations 21 (A21) heeft als doel de dialoog en samenwerking te versterken tussen verenigingen in Franstalig België die bezig zijn met duurzame ontwikkeling. De uitdaging van A21 is om bepaalde principes – sociale rechtvaardigheid, respect voor het milieu, economische haalbaarheid en goed bestuur – te integreren in alle beleidsdomeinen, en in de projecten die georganiseerd worden in de diverse sectoren van onze maatschappij. A21 is een netwerk dat leden van een heel breed publiek samenbrengt. Er zijn leden die actief zijn op het internationale niveau en nationaal niveau (zoals ngo’s voor ontwikkelingssamenwerking, Jeugdraad,…), terwijl er anderen actief zijn op regionaal niveau (ngo’s rond milieu, sociale economie,..). Tot slot zijn er ook leden die activiteiten organiseren die alle niveaus betrekken, van lokaal tot internationaal (organisaties in de strijd tegen armoede, eerlijke handel,…).

Programma 2017 - 2018

Agenda 2030: De SDG’s binnen ieders handbereik” luidt het thema dat Associations 21 gaat ontwikkelen tijdens haar laatste jaar als erkende koepelorganisatie.

Om dit thema onder de aandacht te brengen, zullen de volgende projecten worden gerealiseerd tijdens de periode november 2017 - oktober 2018: 

 1. Een animatiespel over de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) om de Agenda 2030 onder de aandacht van een niet of nauwelijks gesensibiliseerd publiek te brengen
 2. Verder verenigingstoezicht op de uitvoering van de Agenda 2030 binnen de verschillende bestuursniveaus (federaal niveau, Waals niveau, medeondertekenaars van oproepen aan het maatschappelijk middenveld op nationaal of internationaal niveau)
 3. Verschillende thematische activiteiten (in verband met SDG 3, 5, 2-12, 8-12, 16 en 17)
 4. Coördinatie van het platform Associations 21

De jaarlijkse subsidiëring bedraagt 65 000 euro.

Programma 2016 - 2017

Voor het jaar 2016-2017 voorziet de organisatie binnen haar subsidiepakket volgende doelstellingen:

 1. Betere zichtbaarheid van de positieve initiatieven van het maatschappelijk middenveld en de burgers in Wallonië en Brussel via onze bijdrage aan de rapportering van België over de uitvoering van de SDGs van Agenda 2030 van de Verenigde Naties.
 2. Verankering van bepaalde gerichte SDGs in de concrete acties van het maatschappelijk middenveld op het terrein en in diens bekommernissen, debatten en pleidooien. Dit door middel van het project “De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de VN in mijn straat”. Dit zodat Agenda 2030 niet enkel een top-downaanpak zou zijn, maar ook een bottom-up aanpak, waarin burgers, overheden en bedrijven aan elkaar gekoppeld zijn.
 3. Toezien op de nationale en regionale SDGs zodat de Belgische instellingen geen genoegen nemen met het “aanvullen van het kader met wat we al doen” en dat Agenda 2030 een hefboom kan zijn voor beleidslijnen en praktijken die het mogelijk maken om de SDGs te bereiken, wat overeenstemt met het feit dat deze agenda werd ontwikkeld om veranderingen door te voeren.
 4. Ook hier waakzaamheid en alertheid met betrekking tot de obstakels voor de realisatie van Agenda 2030, bijvoorbeeld voor de mogelijke nadelige gevolgen van de becijferde doelstellingen: weglaten van bepaalde moeilijk meetbare doelstellingen of van onbereikbare doelen, onder meer inzake armoedebestrijding en de bestrijding van ongelijkheid.
 5. Erop toezien dat de beleidslijnen en praktijken inzake duurzame ontwikkeling eerder gericht zijn op de oorzaken dan op de gevolgen van de problemen, bijdragen aan de initiatieven die gericht zijn op de anticipatie van deze oorzaken door gebruik te maken van de diversiteit van onze leden en hun gemeenschappelijke bagage door tien jaar overleg tussen de verenigingen binnen Associations21.

Om deze activiteiten te realiseren, heeft de organisatie een aantal werkgroepen opgericht. Zo zijn er drie werkgroepen die rond een aantal SDGs werken en één werkgroep transversale DO. Het jaarlijks subsidiebedrag bedraagt 65.000 Eur.

Transitienetwerk Middenveld (TNM)

Transitienetwerk Middenveld (TNM) werd opgericht met als doel de transitie naar een ecologische, duurzame en sociaal rechtvaardige samenleving mee vorm te geven. TNM doet dit door onder andere deel te nemen aan het publieke debat, het beleid te beïnvloeden, een draagvlak te creëren bij verenigingen en burgers en hen te stimuleren zelf actie te ondernemen. Transitienetwerk Middenveld is een netwerk van vakbonden, milieubewegingen, Noord-Zuidorganisaties, sociale organisaties, de culturele sector, alternatieve media en wetenschappers. De leden van TNM willen hun krachten bundelen om de transitie naar een duurzame samenleving waar te maken. De werking van TNM verloopt via 5 werkgroepen die elk werken rond een verschillend thema (Energie, Mobiliteit, Circulaire Economie, Fondsen voor transitie & Agro-Ecologie).

Programma 2017 - 2018

Binnen de periode november 2017 – oktober 2018, het laatste jaar van de vijfjarencyclus als erkende koepelorganisatie,  zullen de activiteiten van Transitienetwerk Middenveld (TNM) zich focussen op volgende pijlers:

 1. Werking van het netwerk
  • De werking is opgebouwd rond een aantal assen waaronder ‘beleidsbeïnvloeding en verdieping’, beweging maken’, ‘lokale transitiekracht ontwikkelen’ en ‘betrokkenheid opbouwen’. Deze assen functionerenals dragers waarrond de werking van TNM zich organiseert.
  • Daarenboven blijft het TNM een sterke koppeling maken met een aantal van de 17 SDGs (SDG 2, SDG 7, SDG 8, SDG 12 en SDG 17)
 2. Jaarthema 2017-2018 : Transitiekracht ontwikkelen.
  • Om het jaarthema in te vullen, zullen volgende topics doorheen het jaar aan bod komen: Transitie on tour – volksvergaderingen Betergem 2037, (Lokaal) initiatief stimuleren, Bereik verbreden, Partnerschappen en netwerken onderhouden en Netwerkdag 2018
 3. Prioriteiten voor de werkgroepen.
  • De verschillende werkgroepen zijn: Energie, Landbouw en Voeding, Mobiliteit, Fondsen als hefboom, Circulaire economie

De jaarlijkse subsidiëring bedraagt 65 000 euro.

Programma 2016 - 2017

Voor het jaar 2016-2017 voorziet de organisatie binnen haar subsidiepakket volgende doelstellingen:

 1. Werking van het netwerk: Enkele SDGs expliciet benoemen en verwerken in jaarplanning en acties eraan koppelen
  • SDG 2: Verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw via de werkgroep Agro-ecologie
  • SDG 7: Toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen via de werkgroep Energie
  • SDG 8: Duurzame economische groei en waardig werk voor iedereen
  • SDG 12: Duurzame consumptie- en productiepatronen via de werkgroep Circulaire economie
  • SDG 17: Partnerschappen voor duurzame ontwikkeling
 2. Jaarthema ‘Eigenaarschap voor de toekomst’.
  • De rode draad doorheen de activiteiten van TNM in 2016-2017 wordt het thema ‘eigenaarschap’
 3. Netwerkdag 2017: ‘Beweging maken’.
 4. Prioriteiten voor de werkgroepen

De jaarlijks subsidiebedrag bedraagt 65.000 Eur.