Languages

Maatschappelijke Verantwoordelijkheid

Er bestaan tal van termen en definities met betrekking tot maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Definitie

Veel van die definities bevatten gemeenschappelijke elementen. Op basis van nationaal en internationaal literatuuronderzoek en van een openbare raadpleging opteerde de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) voor de volgende definities:

In België

«Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is een proces waarbij ondernemingen vrijwillig streven naar verbetering op bedrijfs- en maatschappelijk vlak door op systematische wijze economische, milieu- en sociale overwegingen op een geïntegreerde en coherente manier in de gehele bedrijfsvoering op te nemen, waarbij overleg met stakeholders of belanghebbenden van de onderneming deel uitmaakt van dit proces.»

 Bron: Referentiekader, 29 maart 2006, p. 7 

Internationaal

« Verantwoordelijkheid van een organisatie voor de effecten van haar besluiten en activiteiten op de maatschappij en het milieu, via ethisch en transparant gedrag dat: 

  • een bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling, inclusief gezondheid en het welzijn van de maatschappij;
  • rekening houdt met de verwachtingen van stakeholders;
  • de van toepassing zijnde wetten respecteert en overeenkomt met internationale gedragsnormen;
  • is geïntegreerd in de hele organisatie en in haar relaties in praktijk wordt gebracht»

Bron: ISO 26000, Richtlijnen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, 10 november 2010