Languages

Duurzame Overheidsopdrachten

De regelgeving overheidsopdrachten bepaalt de economische spelregels waaronder bedrijven en organisaties hun producten, diensten en werken kunnen aanbieden aan aanbestedende diensten.  Duurzaam aankopen geven een extra dimensie aan dit spel van vraag en aanbod.

Het houdt rekening met maatschappelijke verantwoordelijkheid en gevoeligheden waarmee burgers, bedrijven, organisaties en overheidsdiensten worden geconfronteerd. Men kan daarbij denken aan het stimuleren van (maatschappelijk gestuurde) innovatie of het voorzien van voldoende toegang voor de kmo. Duurzaam aankopen houden ook rekening met het beschermen van het leefmilieu en het verminderen van de ecologische voetafdruk. Tenslotte zijn er tal van sociale randvoorwaarden die menselijke factoren in het verbruiksproces of productieproces in rekening brengen.
Inmiddels zijn er heel wat mogelijkheden om op gepaste wijze rekening te houden met duurzame aspecten in overheidsopdrachten. Sommigen zijn specifiek voor een bepaalde productgroep, dienst of werk, denk maar aan het verwijzen naar specifieke milieucriteria, milieumanagementsystemen of labels. Andere, zoals het rekening houden met menswaardige arbeidsomstandigheden, zijn van meer algemene aard.

Al sinds 2005 geeft het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling vorm aan het beleid en het instrumentarium voor duurzame aankopen op federaal niveau. Het FIDO verzorgt daartoe o.a. de ICDO werkgroep duurzame aankopen en verschillende werkgroepen die zich met bijzondere deelthema’s bezighouden. Daarnaast bundelt zij de krachten met de regio’s en lokale besturen in een nationale samenwerking onder mandaat van de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling. Ook stemt zij af met verschillende Europese werkgroepen die zich inzetten rond milieuvriendelijk, ethisch verantwoord en innovatief aankopen.