Languages

Het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Op 1 oktober 2021 heeft de federale regering het derde Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO) aangenomen. Dit is een belangrijke basis voor de bijdrage van de federale regering aan de uitvoering van de Agenda 2030 van de Verenigde Naties en voor de verwezenlijking van de 17 duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals - SDG's).

Het plan heeft als doel de SDG-mainstreaming in alle federale instanties aan te moedigen, ze centraal te stellen in het regeringsbeleid en ze te gebruiken om transformatief beleid te ontwikkelen en zo de ambities van de Agenda 2030 voor Duurzame Ontwikkeling te realiseren. In de voorgestelde acties wordt ook rekening gehouden met het Leave No One Behind-principe en gendergelijkheid, zoals uiteengezet in de Agenda 2030. Het plan is derhalve gebaseerd op een intersectioneel leesrooster om de meest kwetsbare doelgroepen in aanmerking te nemen. De fundamentele beginselen van de Agenda 2030 die België intern nastreeft, zoals Leave No One Behind en de transitie naar een duurzame koolstofarme economie, stuurt ook het beleid op het internationale toneel.

Dit FPDO is een aanvulling op vele bestaande of toekomstige thematische plannen. Dit verklaart waarom het niet in detail ingaat op bepaalde thema's die gewoonlijk verband houden met de uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling.

Alle federale overheidsdiensten moeten een rol spelen in de verwezenlijking van de SDG's. Het is hun verantwoordelijkheid om binnen hun bevoegdheidsgebied een beleid te ontwikkelen dat bijdraagt tot de verwezenlijking ervan. Het FPDO wil hun optreden hierin coördineren. Het is de drijvende kracht achter de federale strategie en bevat richtsnoeren die van toepassing zijn op alle federale overheidsdiensten en samenwerkingsacties tussen federale departementen. De toegevoegde waarde van deze samenwerking ligt in de totstandbrenging van synergieën en een transversaal beleid en is een aanvulling op het sectorale beleid dat soms volgens het silo-denken wordt ontwikkeld.

In deze rubriek:

Meer informatie over het ontwikkelingsproces van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling vind je in onze rubriek over de werkgroep “Federale strategie” van de ICDO.


Nuttige documenten :