Languages

Duurzame Ontwikkeling in Federale Overheidsdiensten

Op federaal niveau wordt de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen in de operationele en de strategische werking van de federale overheid uitgevoerd.

Op federaal niveau worden er twee werkwijzen gehanteerd voor het integreren van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Enerzijds, in een eerste fase, is er vooral geprobeerd om DO te integreren in de operationele werking van de federale overheidsdiensten – om het voorbeeld te tonen, de meerwaarde van een dergelijke benadering aan te tonen en om duurzame ontwikkeling concreet te maken in het dagelijkse leven. Hiertoe werden er een specifieke projecten opgezet met het oog op het

Anderzijds, werd er om de impact van deze initiatieven te verhogen, in een tweede fase, een meer strategische benadering geïntroduceerd om het federale overheidsbeleid richting de doelstellingen van de LTV en de SDGs van PDO 2030 te sturen. Verschillende ontwikkelingen hebben deze transitie mogelijk gemaakt:

 • Geconfronteerd met de vaststelling dat talrijke inspanningen maar beperkte impact hadden opgeleverd, besliste de ICDO in juni 2015 om deze integratie op strategisch niveau te versterken;
 • De opgedane kennis werd verwerkt in documenten zodat die door nieuwe actoren kan worden aangewend en toegepast;
 • Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen werden op politiek niveau goedgekeurd. Op federaal niveau werden er door de regering in 2013, via de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling, 55 doelstellingen goedgekeurd die de gewenste situatie beschrijven tegen 2030. Op het niveau van de Verenigde Naties werd in september 2015 het Programma voor duurzame ontwikkeling tegen 2030, met 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen tegen 2030, door de Algemene Vergadering goedgekeurd.
 • Sinds 2013 laat het strategische kader meer ruimte voor een strategische benadering van duurzame ontwikkeling.
  • Het KB betreffende de cellen duurzame ontwikkeling is herzien in 2014, met voornamelijk een versterking van de rol van het actieplan afkomstig van de federale overheidsdienst (KB 10/2014).
  • Het KB betreffende de managementfuncties voorziet in de opname van DO-doelstellingen in de contracten van de administratie (KB 04/04/2014). Deze werden geïntegreerd in het basisvoorstel van het College van Voorzitters voorgelegd aan de ministerraad op 21/5/2015 (art. 35).
  • De DOEB werd geïntegreerd in de regelgevingsimpactanalyse (Wet 15/12/2013 en KB 21/12/2013).
  • De wet van 5 mei 1997 voorziet in de opname van een hoofdstuk binnen de algemene beleidsnota's betreffende de impact van de maatregelen van het federaal plan voor duurzame ontwikkeling (15/01/2014, art. 6/1).

De volgende projecten zijn ook opgezet ter verbetering van de integratie van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen op strategisch niveau: