Languages

Duurzame ontwikkeling in de nota federaal aankoopbeleid 2021 – 2023

Zowel de Eerste Minister, als de Minister van Ambtenarenzaken, als de Minister van Duurzame Ontwikkeling hebben in hun beleidsnota’s van 2021 gepleit voor een ambitieus duurzaam aankoopbeleid op federaal niveau.

De concretisering van dit beleid steunde op het werk dat de ICDO in 2018 had uitgevoerd, met name de evaluatie van het beleid duurzame aankopen zoals omschreven in de omzendbrief van 16 mei 2014.

Op voorstel van de minister van Ambtenarenzaken gaf de ministerraad op 19 november 2021 haar akkoord rond de nota Federaal Aankoopbeleid 2021 – 2023. De nota werd opgesteld in uitvoering van het KB van 22 december 2017 inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten. Hierin wordt verwezen naar 4 doelstellingen:

 • het efficiënter maken van de huidige federale gemeenschappelijke aankoopvormen van overheidsopdrachten voor diensten en leveringen;
 • het implementeren van een efficiënt samenwerkingsmodel tussen de bestaande overheidsdiensten op basis van een consensusmodel;
 • de participatiegraad voor kleine en middelgrote ondernemingen (KMO) in de overheidsopdrachten vergroten;
 • het bevorderen van duurzaamheid van overheidsopdrachten voor diensten en leveringen.

Deze nota Federaal Aankoopbeleid bevat een specifiek hoofdstuk rond duurzame overheidsopdrachten. Daarnaast werden er ook verschillende verwijzingen naar duurzame ontwikkeling opgenomen buiten dit hoofdstuk. In het bijzonder kan verwezen worden naar:

 • de federale rapportering in het kader van de zoekvelden rond duurzame ontwikkeling die sinds 2018 in e-notification werden ondergebracht. Er wordt benadrukt dat het huidig karakter voor het invullen van deze zoekvelden door aankopers vrijblijvend is en dat onderzocht zal worden in welke gevallen aankopers in de toekomst meer verplichtend de velden zullen moeten invullen;
 • de interne organisatie van deze monitoring in e-notification en de analyse van de data door de FOD BOSA;
 • de werkzaamheden rond de aanpassing van het beleidskader voor duurzame aankopen (i.e. omzendbrief van 16 mei 2014);
 • de versterking van de capaciteiten van de cellen DO en de vele tactische- operationele aankoopoverleg organen (TOFA’s);
 • verder werken aan aankooppolitiek voor verschillende productcategorieën;
 • de verwijzing naar de verschillende concrete productgroepen waarvoor extra aandacht naar duurzaamheid zal moeten gaan (raamcontracten van de opdrachtencentrale FORCMS);
 • de actieplannen die geïntegreerd moeten worden in het aankoopbeleid (bijvoorbeeld Plan Herstel en Veerkracht, Nationaal Energie- en Klimaatplan);
 • de verwijzingen naar bijzondere duurzame thema’s zoals de problematiek van kmo participatie en duurzame clausules, sociale dumping en kmo, circulaire economie, maatwerkbedrijven, clausules inzake non-discriminatie, transitie naar koolstofvrije economie en 3% quota voor personen met een handicap;
 • een verwijzing naar een kruisanalyse van meerjarenplanningen en duurzame thema’s met het oog op de opmaak van een urgentielijst, inclusief verwijzingen naar verplichte/vrijblijvende criteria en monitoring voor categorieën uit de urgentielijst;
 • verwijzing naar federale opleidingen rond duurzame aankopen.