Languages

Het Circulair and Fair ICT Pact

Het doel van dit initiatief is om publieke en private aankopers meer duurzame (circulaire, milieuvriendelijke en eerlijke) ICT te laten aankopen en hierrond onderling kennis te delen.

Het Circulair and Fair ICT Pact is een initiatief onder het UN One Planet Network. Het doel van dit initiatief is om publieke en private aankopers meer duurzame (circulaire, milieuvriendelijke en eerlijke) ICT te laten aankopen en hierrond onderling kennis te delen.  
Onder leiding van de Nederlandse autoriteiten (Rijkswaterstaat) en in samenwerking met verschillende andere lidstaten is in 2020 voorbereidend werk verricht om een netwerk op te zetten voor de onderlinge uitwisseling van bestaande criteria, clausules, pilots, beste praktijken, enz.
Een aantal vertegenwoordigers van Belgische federale en gewestelijke overheidsdiensten, waaronder het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), Service Public Wallonie, Brussel Leefmilieu, Vlaamse Overheid (Departement Omgeving Vlaanderen, Vlaanderen Circulair),  hebben onderzocht hoe ze de handen in elkaar kunnen slaan om een concrete invulling te geven aan het Circulair and Fair ICT Pact op Belgisch niveau. De vertegenwoordigers van deze diensten vergaderden op regelmatige momenten in een Belgische stuurgroep. 

Op 14 juni 2021 ondertekende de federale Minister voor Duurzame Ontwikkeling, samen met verschillende andere internationale overheidsvertegenwoordigers, dit Circulair en Fair ICT Pact. 

Een groep Belgische aankopers werkt aan duurzaamheidscriteria in ICT-aankopen

Om dit engagement van de Minister voor Duurzame Ontwikkeling te vertalen naar concrete acties, had het Federaal Instituut voor Duurzame ontwikkeling (FIDO) de opdracht gekregen om in 2021 een Belgische Buyer Group van ICT aankopers uit de overheid samen te stellen. Ze werkte hiervoor samen met de ICDO werkgroep duurzame aankopen en in het bijzonder de vertegenwoordigers van de gewesten. Deze groep onderzocht de mogelijkheden om gepaste criteria en clausules op te nemen in bestekken rond ICT. Ze brengt momenteel meer dan 75 Belgische aankopers samen. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de Gids voor Duurzame Aankopen.  De werkzaamheden zullen verder gezet worden in 2023.
Ook Nederland is inmiddels gestart met een gelijkaardige Buyer Group waar 150 experten van een 90-tal organisaties de problematiek bespreken. Tevens wordt in andere landen aan een gelijkaardig initiatief gedacht. 

Europese werkgroep ethisch verantwoord ICT

Gezien de bijzondere aandacht voor de ethische problematiek van mensen- en arbeidsrechten in de toevoerketen heeft het FIDO eveneens de opdracht gekregen om een Europese werkgroep rond ethisch ICT op te richten. De afstemming van de werkzaamheden in België gebeurde met de Belgische stuurgroep en in het buitenland met het secretariaat van het Circulair and Fair ICT Pact. In deze Europese werkgroep ethische ICT overlegden in 2021 vooraanstaande Europese aankopers uit steden en regio’s van België, Denemarken, Finland, Italië, Oostenrijk, Noorwegen, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Ze verkenden het werkveld en deelden ervaringen rond het in kaart brengen van ethische aspecten en mogelijkheden tot actie door aankopers. Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op de Gids voor Duurzame Aankopen
  De werkzaamheden worden in 2022 verder gezet.