Languages

Beleidskader

Deze richtsnoeren werden opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over de rol en de verantwoordelijkheden van staten en bedrijven met betrekking tot de impact op de mensenrechten.

Nationaal

Onder impuls van de instellingen van de Europese Unie beslisten de federale regering en de Vlaamse, Waalse en Brusselse gewestelijke regeringen om een nationaal actieplan (NAP) uit te werken ter implementering van de "richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten" (UNGP).

Sinds juli 2017 heeft België een nationaal actieplan "Ondernemingen en Mensenrechten". Na 3,5 jaar van onderzoek, reflectie, overleg en politieke discussie heeft de regering haar eerste nationaal actieplan goedgekeurd. België is zodoende het 8e Europese land dat over een NAP beschikt.

Met dit nationaal actieplan willen de Belgische overheden concreet gestalte geven aan hun engagement inzake de bevordering van de eerbiediging van de mensenrechten en de mensenrechten verankeren in het kader van het maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en duurzame ontwikkeling.

Dit plan telt 33 acties, die Belgische ondernemingen, internationale bedrijven die actief zijn in België en organisaties en overheidsinstanties ertoe moeten aanzetten om de mensenrechten te respecteren en deze te bevorderen zowel binnen de eigen onderneming als binnen hun invloedssfeer.

Voor additionele informatie

Internationaal

In 2011 keurde de Raad van de Mensenrechten van de Verenigde Naties de richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten goed (EN). Deze richtsnoeren werden opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over de rol en de verantwoordelijkheden van staten en bedrijven met betrekking tot de impact op de mensenrechten. Dit besluit legde de richtsnoeren vast als wereldwijde norm voor de ondernemingen en de mensenrechten.

Deze richtsnoeren die door professor John Ruggie werden opgesteld na 6 jaar diepgaand onderzoek en analyse, vormen de tenuitvoerlegging van het referentiekader "Beschermen, Eerbiedigen en Herstellen" ('Protect, Respect and Remedy'). Het gaat om een conceptueel kader dat steunt op drie pijlers:

  1. de verplichting van de staat om personen te beschermen tegen schendingen van mensenrechten door derden, inclusief ondernemingen
  2. de verantwoordelijkheid van bedrijven om de mensenrechten te respecteren
  3. de noodzaak om slachtoffers van mensenrechtenschendingen toegang te verschaffen tot effectieve remediëring

Dit referentiekader werd geoperationaliseerd via de opstelling van 31 richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten ("Union Nations Guiding Principles", UNGP), die op 17 juni 2011 unaniem werden goedgekeurd door de Raad voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

Het gaat om een mijlpaal op het vlak van de bescherming van de mensenrechten en voor de evolutie van het concept van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

De richtsnoeren leggen de nadruk op de maatregelen die de staten moeten nemen om bedrijven aan te moedigen de mensenrechten te eerbiedigen, om bedrijven een richtschema te verschaffen voor het beheer van het negatieve impactrisico en tot slot om een reeks maatstaven aan te reiken aan de belanghebbenden om de naleving van de mensenrechten door bedrijven te kunnen beoordelen.

Voor additionele informatie