Languages

Tools, studies en rapporten FIDO/ ICDO

Het idee van mensenrechten is even eenvoudig als sterk. Mensenrechten respecteren lijkt voor velen een evidentie. In de praktijk worden ze toch nog vaak geschonden, meestal omdat men niet altijd goed op de hoogte is van de regels. Hieronder vindt u een selectie van tools, studies en raporten die het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) heeft laten ontwikkelen. Zo wil het FIDO bedrijven en organisaties helpen om het respect voor mensenrechten te integreren in de manier waarop ze denken en werken, en om het beleid van duurzamere praktijken te creëren.

TOOLBOX

TOOLBOX DUE DILIGENCE (2022)

Met de ontwikkeling van een praktische, toegankelijke, gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke gids voor Belgische KMO's reikt het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling de nodige informatie en richtlijnen aan voor ondernemers die zich vertrouwd willen maken met het begrip zorgplicht en dit in hun activiteiten willen implementeren en integreren.

KMO’s kunnen deze online gids gebruiken om:

  • hun eigen productie- en waardeketen te leren kennen,
  • te leren hoe zij mogelijke risico's in deze keten op economisch, sociaal en milieugebied kunnen identificeren,
  • hun invloedssfeer af te bakenen
  • te ontdekken hoe zij hun impact binnen deze invloedssfeer kunnen vormgeven om de risico's te verminderen en hun ketens te verduurzamen.

Op de website kunnen KMO’s ook met een zelfevaluatie aan de slag die aantoont, wat hun verplichtingen zijn, wat ze al hebben bereikt en waar ze verdere actie moeten ondernemen.

 

 

 

TOOLBOX MENSENRECHTEN

Dit instrumentarium biedt een toegankelijke en gebruiksvriendelijke set van instrumenten aan om organisaties (en hun belanghebbenden) te begeleiden bij hun mensenrechtenverplichtingen in het kader van hun activiteiten. Met deze Toolbox kan u ook uw basiskennis van het onderwerp testen.

 

 

STUDIES

DE VERDUURZAMING VAN INTERNATIONALE AGROVOEDINGSKETENS IN BELGIE (2023)

Hoe kan de Belgische federale overheid de waardeketens van de voedingsindustrie verduurzamen?

Om deze complexe vraag te beantwoorden, heeft het FIDO een diepgaande analyse laten uitvoeren van internationale voedsel- en landbouwketens in België vanuit een duurzaamheidsperspectief. De resultaten van deze studie moeten het mogelijk maken om prioriteiten te stellen voor de ketens waarvoor ecologische en sociale transitietrajecten kunnen worden opgezet.

Download hier de studie:: NL versie - EN Version - Version FR

 

BELGISCHE NATIONALE BASELINE ASSESSMENT ON BUSINESS AND HUMAN RIGHTS (NBA)

De Belgische Nationale Baseline Assessment on business and human rights (NBA) brengt de vooruitgang in kaart die de Belgische regering en bedrijven hebben geboekt sinds de opstelling van het eerste Nationale Actieplan (NAP) voor bedrijven en mensenrechten in juli 2017. Het NBA geeft een overzicht van de mate waarin Belgische actoren zijn afgestemd op de Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s) van de Verenigde Naties.

De aanpak van de NBA is gebaseerd op de methodologische richtlijnen die door het Danish Institute for Human Rights zijn ontwikkeld.

 

BROCHURE TOEGANG TOT REMEDIERING IN BELGIE

Hoe kun je een doeltreffende toegang tot de rechtspraak verkrijgen? Waar kun je steun of rechtsbijstand bekomen om je rechten te doen gelden? Wie zijn de sleutelactoren die bevoegd zijn in dit domein?
Wat is de meest geschikte procedure? Dit zijn maar enkele vragen waarop de brochure "Toegang tot remediëring in België" een pragmatisch en zo volledig mogelijk antwoord wenst te geven om een doeltreffende toegang te garanderen tot de beroepsmechanismen die ter beschikking staan van de slachtoffers van mensenrechtenschendingen.  (Ook beschikbaar in het EN & DE)

Op Belgisch en internationaal niveau bestaan verschillende beroepsprocedures. Heel wat van deze klachtenmechanismen zijn echter onvoldoende gekend en/of te moeilijk om toe te passen, wat dan een negatieve impact kan hebben zowel op de slachtoffers als op de bedrijven. Over het algemeen leidt dit gebrek aan duidelijkheid ter zake immers tot rechtsonzekerheid, wat noch in het belang van slachtoffers, noch in het belang van de bedrijven is. Om dit te verhelpen, werd een uitgebreid onderzoek (EN) gedaan over de bestaande remediëringsmechanismen die onder de bevoegdheid van de overheid vallen. De resultaten ervan werden in een brochure gegoten. De bedoeling van deze brochure is om de mensen en de bedrijven zo doeltreffend mogelijk te informeren over hun rechten en plichten en over de middelen om deze te (doen) naleven.

Ondanks het feit dat deze mechanismen bestaan, kunnen al dan niet belangrijke obstakels de effectieve toegang belemmeren tot een herstelmechanisme wanneer er sprake is van een schending van de mensenrechten. Naar aanleiding van de analyse van de mechanismen voor toegang tot remedies uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen, werd een rapport van politieke aanbevelingen om deze obstakels te verwijderen opgesteld.

 

RAPPORTEN

Activiteitenverslag 2023 van de Werkgroep "Maatschappelijke Verantwoordelijkheid" van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO)

Nationaal actieplan "Ondernemingen en Mensenrechten" (2017-2020)

Brochure: "Het national actieplan ondernemingen en mensenrechten in een notendop" (2020)