Languages

Federaal Beleid

Op het Federale niveau werd op de ministerraad van 24 juli 2015 een nota  aangaande de taakverdeling voor de voorbereiding en opvolging van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) goedgekeurd. Hierin werd voorzien dat de federale opvolging en implementatie in België dient te gebeuren vanuit de bevoegdheid duurzame ontwikkeling. Voor de opvolging op Europees en internationaal niveau ligt de lead bij de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Ontwikkelingssamenwerking.

Het  Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) heeft in overleg met Minister voor Duurzame Ontwikkeling 5 pistes opgesteld. Deze pistes worden uitgebreid en gewijzigd in de komende jaren tot 2030.

Het betreft volgende vijf pistes:

 1. Het kenbaar maken van de SDGs aan het maatschappelijke middenveld.
 2. De actualisering en inpassing van de SDGs in de bestaande instrumenten van de federale strategie aangaande duurzame ontwikkeling.
 3. De concretisering van de SDGs via de werking en het beleid van de federale overheidsdiensten.
 4. Het bevorderen van een coherente benadering van de SDGs tussen de federale en de regionale overheden.
 5. Het opzetten van partnerschappen tussen de overheid en de maatschappelijke actoren aangaande de SDGs.

HET KENBAAR MAKEN VAN DE SDGS AAN HET MAATSCHAPPELIJK MIDDENVELD

Om de SDGs breder te verspreiden en iedereen te informeren, heeft het FIDO in 2016 een SDG- communicatiestrategie ontwikkeld. Volgende acties vinden plaats

 • In samenwerking met The Shift werden 8 SDG Voices aangeduid die mee het draagvlak voor de SDG’s in België vergroten en de implementering helpen realiseren.
 • Ook willen we het belang van de SDGs voor de federale overheidsdiensten verduidelijken en de linken die deze hebben met hun beleid in de verf zetten. Wij willen de FOD’s aanzetten dit ook in hun interne en externe communicatie mee te nemen. Daarbij gaat het FIDO na hoe we een uniforme manier van communicatie kunnen ontwikkelen, teneinde ook het algemene kader van de SDGs te kunnen behouden. 
 • Het FIDO ontwikkelde ook een logo dat alle inspanningen in België ter realisatie van de SDGs bundelt. Zowel publieke als privé initiatieven kunnen op deze manier over een coherente communicatie beschikken, tevens is het de bedoeling dat dit logo gezien wordt als een kwaliteitslabel.
 • Ten slotte werd ook deze website opgericht die aansluit bij het voorgaande logo, de bedoeling is dat deze website een one-shop-shop wordt waar geïnteresseerden zich zowel kunnen informeren als engageren. Op deze manier willen we ook eigenaarschap creëren en transparantie nastreven.

ACTUALISERING EN INPASSING VAN DE SDGS IN DE BESTAANDE INSTRUMENTEN VAN DE FEDERALE STRATEGIE AANGAANDE DUURZAME ONTWIKKELING

De Belgische federale overheid beschikt sinds 1997, via de wet van 5 mei, over een institutioneel kader voor duurzame ontwikkeling. In de wet worden een aantal overlegstructuren vastgelegd

 • De Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO). Dit is een overleg tussen alle federale overheidsdiensten en met vertegenwoordigers van de gemeenschappen en gewesten. De ICDO is het ideale instrument om de SDGs in de werking en het beleid (of de beleidsvoorbereiding en -uitvoering) van de federale overheidsdiensten op kwalitatieve, gecoördineerde en geïntegreerde manier te implementeren. Aan de ICDO, werd gevraagd om na te gaan hoe de SDGs te integreren in de bestaande instrumenten zoals bijvoorbeeld de Langetermijnvisie duurzame ontwikkeling  en het federaal plan duurzame ontwikkeling.
 • De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO). Als raadgevend orgaan samengesteld uit organisaties van het middenveld, speelt de FRDO ook een belangrijke rol. Niet alleen bij het formuleren van adviezen maar ook om de maatschappelijke basis voor de SDGs te versterken en hen mee te laten participeren aan de implementatie ervan in België.
 • Het Federaal Planbureau. Via de federale rapporten duurzame ontwikkeling evalueert het Planbureau de federale beleidslijnen inzake duurzame ontwikkeling en stellen zij ook prospectieve scenario’s voor. Het nieuwe internationale beleidskader van de SDGs kan en zal dan ook in de toekomst worden aangewend in het kader van deze werkzaamheden.

DE CONCRETISERING VAN DE SDGS VIA DE WERKING EN HET BELEID VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENSTEN

Het FIDO ontwikkelt initiatieven die organisaties ondersteunen om duurzame ontwikkeling in hun werking en hun beleid te integreren. Vorig jaar werd onder andere een gemeenschappelijke methodologie ontwikkeld voor het opstellen van de jaarlijkse actieplannen duurzame ontwikkeling. Dit zijn de plannen die elke federale overheidsdienst, overeenkomstig het koninklijk besluit van 22 september 2004 moet opmaken. In deze nieuwe methodologie zitten de SDGs (alsook de LTV DO) sterk doorweven. Hierbij werd ook een handleiding ontwikkeld. Niet enkel de federale overheidsdiensten kunnen hiervan gebruik maken, ook andere overheidsdiensten of andere geïnteresseerde organisaties worden hiervoor van harte uitgenodigd.

De ontwikkelde methodologie legt bovendien ook een sterke link met de bestuursovereenkomsten die elke overheidsdienst momenteel aan het opmaken is. In die bestuursovereenkomsten werd een gemeenschappelijke doelstelling aangaande duurzame ontwikkeling (in het artikel 35) geïntegreerd die duurzame ontwikkeling op een meer strategisch niveau van de organisatie brengt.

Door alle elementen op een coherente manier samen te brengen beoogt het FIDO een sterke integratie van duurzame ontwikkeling en de SDGs in de werking, maar vooral ook in het beleid van de Federale Overheidsdiensten.

HET BEVORDEREN VAN DE COHERENTIE TUSSEN DE VERSCHILLENDE BELEIDSNIVEAUS (NSDO)

De SDGs raken zowel federale als regionale bevoegdheden. Als we de SDGs op een efficiënte, coherente en effectieve manier willen integreren in België, is een goede samenwerking tussen al de entiteiten essentieel. Wat betreft de rapportering naar het internationale niveau zal dit vooral gebeuren via de Directie-generaal Europese Zaken en Coördinatie (DGE) en het intrafederale overlegplatform Multilaterale Coördinatie (COORMULTI).

Op het vlak van implementatie binnen België zal de samenwerking vooral worden georganiseerd in het kader van de Interministeriële Conferentie voor Duurzame Ontwikkeling (IMCDO). Dit orgaan groepeert alle bevoegde ministers en verkreeg het volgende mandaat:

 • Bijdragen tot de uitvoering in België van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling, onder meer via een nationale strategie voor duurzame ontwikkeling.
 • Voorbereiden van de Belgische bijdrage tot de Europese en multilaterale verslaggeving inzake de uitvoering in België van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.
 • Bijdragen op administratief vlak tot de voorbereiding van de standpunten die België op EU- en VN-niveau zal verdedigen wat betreft de uitvoering in België van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling.

HET OPZETTEN VAN PARTNERSCHAPPEN

Wanneer we de SDGs echt willen integreren in België, kan dit enkel via een samenwerking met het maatschappelijke middenveld en de burgers. Daarom zijn we als vijfde piste op zoek naar een manier om partnerschappen aan te gaan rond de SDGs. Hierin staan we op het federale vlak echter nog in onze kinderschoenen. Hoe komen we tot echte partnerschappen, waarbij een overheid een rol speelt die meer is dan of anders is dan louter financier? Echte partnerschappen vergen dus een nieuwe benadering, zowel van de overheid als van het maatschappelijk middenveld. En we weten dat we zonder echte samenwerking met de maatschappelijke actoren er niet zullen in slagen om de SDGs op een kwaliteitsvolle en effectieve manier te implementeren. Dit is dan ook één van de uitdagingen voor de realisatie van deze Agenda.