Languages

Goede praktijken

Deze rubriek heeft als doel om praktijken inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen overheidsorganisaties door te geven en uit te wisselen. De overheidssector oefent niet alleen een voorbeeldfunctie uit, maar bevordert en stimuleert ook de toepassing van maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen zijn eigen sector en bij zijn stakeholders.

In deze rubriek vindt u:

  • de engagementen van de overheidsorganisaties met als doel de maatschappelijke verantwoordelijkheid die op hen rust op te nemen en te verbeteren
  • de eigen of ondersteunde initiatieven met als doel maatschappelijke verantwoordelijkheid in België te bevorderen en te stimuleren.

Om de omvang van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid af te bakenen en de relevante actieterreinen te bepalen, dient de organisatie ten minste de volgende kwesties te behandelen:

  • de governance van de organisatie
  • de mensenrechten
  • de arbeidsrelaties en -omstandigheden
  • het leefmilieu
  • de consumptie
  • de dialoog met de stakeholders

De rangschikking van goede praktijken volgt deze logica en is geïnspireerd op ISO 26000 en de richtlijnen van deze norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Governance

De governance van een organisatie is het systeem waarmee ze beslissingen neemt en waarmee ze die toepast om haar doelstellingen te bereiken. De governance van de organisatie kan tegelijkertijd formele bestuursmechanismen omvatten, die berusten op welbepaalde processen en structuren, en informele mechanismen, die in werking treden naargelang haar waarden en haar cultuur. De governance van de organisatie is een essentiële functie, want ze heeft te maken met de wijze waarop de beslissingen binnen de organisatie worden genomen.

Pilootproject GRI G4-verslaggeving: overheidsdiensten gaan succesvol aan de slag met duurzaamheidsrapportering

Maatschappelijke rapportering of "duurzaamheidsrapportering" – die deels wordt uitgevoerd met behulp van een verslag - is de belangrijkste methode om te communiceren over de economische, ecologische, sociale en governance prestaties van een organisatie, en weerspiegelt de positieve en negatieve impact van haar activiteiten en diensten op de maatschappij. De aspecten die de organisatie overeenkomstig de verwachtingen en de belangen van de stakeholders relevant acht, zijn de stuwende krachten achter de duurzaamheidsrapportering.

Via haar verslag toont de organisatie op beknopte wijze aan hoe haar strategie, governance, prestaties en perspectieven gaandeweg leiden tot een maatschappelijke waardecreatie. Dit verslag interageert met andere verslagen en mededelingen door te verwijzen naar andere gedetailleerde, afzonderlijk aangeboden informatie.

Een duurzaamheidsverslag opmaken is ook een verhaal van engagement: engagement van een organisatie om aan de geïdentificeerde punten te werken, te communiceren over een aanpak, informeren over opvolging ervan en dit in dialoog met de stakeholders. In deze zin is een eerste duurzaamheidsverslag slechts een startpunt. De geïdentificeerde "core issues" moeten nu aangepakt worden en oplossingen moeten vertaald worden in processen en projecten.

Zes federale overheidsdiensten (FIDOFOD KanselarijFOD FinanciënFOD EconomieFOD Justitie en FOD P&O) gingen de uitdaging aan om een duurzaamheidsverslag volgens de internationale richtlijnen van het "Global Reporting Initiative" (GRI-4) op te stellen. Pionierswerk, want geen enkele overheidsdienst ging hen voor! Een GRI rapport handelt over zaken die er werkelijk toe doen, namelijk de kerntaken van een overheidsdienst en de impact hiervan op het algemeen belang en de transitie naar een duurzame samenleving. De verslagen van voorgenoemde overheidsdiensten zijn hier raadpleegbaar:

Handleiding voor duurzaamheidsrapportering door overheidsdiensten

Om ook andere overheidsdiensten te ondersteunen bij hun eerste stappen richting duurzaamheidsrapportering, werd er parallel met deze pilootprojecten een handleiding uitgewerkt. Samen met de realisaties – de vijf duurzaamheidsrapporten – vormt deze handleiding een pragmatische introductie en stappenplan voor een duurzaamheidsrapport volgens de richtlijnen van het GRI.