Languages

Beleidskader

In deze rubriek worden de actoren voorgesteld die het beleidskader inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben uitgetekend, en dit nog steeds doen. Voor elke actor vindt u er eveneens een retroplanning terug van de verschillende fases die zijn engagement betreffende MV bepalen. U vindt hier ook per actor een retroplanning van de verschillende stappen die zijn engagement betreffende MV bepalen.

Federaal beleid

De federale overheid draagt eveneens haar steentje bij tot de opbouw van een beleidskader inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid (MV). Haar bijdrage betreft de ontwikkeling van een referentiekader en van "specifieke Actieplannen" die tot doel hebben kwaliteitsvol maatschappelijk verantwoord ondernemen te bevorderen en aan te moedigen in België. Het startschot van dit proces werd gegeven met de goedkeuring van het tweede Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling in 2004, en meer bepaald met de acties rond ethisch beleggen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Meer informatie over het proces.

De bijlagen hierna beschrijven in het kort de mijlpalen in het ontwikkelingsproces van het Belgische federale beleidskader.

2010: Actualisering van het Federaal Actieplan inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in België

Bij de voortzetting van de dialoog met de stakeholders in oktober 2009 konden nieuwe acties worden geïdentificeerd waarrond het politieke engagement inzake MV werd gestructureerd. Uit deze dialoog bleek de noodzaak om maatschappelijke verantwoordelijkheid niet langer te beperken tot ondernemingen, maar uit te breiden naar alle soorten organisaties en in het bijzonder naar overheidsorganisaties.

Raadpleeg het in 2010 bijgewerkte Federaal Actieplan inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in België geactualiseerd en de stand van zaken  van 2013.

2009: Actualisering van het rapport van het Nationaal multi-stakeholderforum inzake MVO

3 jaar na de goedkeuring van het Federaal Actieplan inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in België, werd het concept MVO bijgeschaafd, vonden er heel wat internationale initiatieven plaats en werd maatschappelijke verantwoordelijkheid niet langer te beperken tot de ondernemingen, maar uitgebreid naar organisaties. Het Forum wil de balans opmaken van de aangegane engagementen en een brede dialoog initiëren met belanghebbenden om ideeën en voorstellen te genereren voor het federale MV-beleid (voor zowel organisaties als ondernemingen). Voor meer informatie over het proces en de inhoud, raadpleeg het volledige rapport.

2006: Publicatie van het rapport van het Nationaal multi-stakeholderforum inzake MVO

Verschillende adviesorganen en talrijke stakeholders werden geraadpleegd in België om het referentiekader een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak te geven. De bedoeling was om concrete acties te definiëren voor overheden om de kwaliteit van MVO te ondersteunen, te faciliteren en te bevorderen. De resultaten en standpunten werden geanalyseerd in een raadpleegbaar rapport (FR).

2006: Publicatie van het Federaal Actieplan inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in België
 

Dit plan kadert binnen de uitvoering van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004-2008 en sluit aan op het referentiekader. Het hoofddoel van dit plan is om MVO in België te stimuleren en te vergemakkelijken en de kwaliteit ervan te waarborgen via een reeks acties die uitgaan van de overheid. Het beoogde maatschappelijk effect is dat een groot aantal bedrijven MVO integreren in hun beleid en dat de stakeholders meer ruimte krijgen in de dialoog over MVO.

Raadpleeg het Federaal Actieplan inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in België en het evaluatierapport 2009.

2006: Instelling van het referentiekader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in België

Het referentiekader werd op 29 maart 2006 goedgekeurd op initiatief van de federale overheid en past in de uitvoering van het Federaal Plan inzake Duurzame Ontwikkeling 2004-2008..

Raadpleeg het referentiekader Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in België.

2005: Oprichting van de werkgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

De werkgroep is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de coördinatie en de tenuitvoerlegging van het federaal beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en investeren. Meer informatie hier.

Contactpersoon: hamida.idrissi@ifdd.fed.be

2004: Totstandkoming van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2004-2008

Het doel van dit plan is enerzijds om de overheid, ondernemingen en belanghebbenden (stakeholders) een gemeenschappelijk kader te bieden en anderzijds bij te dragen tot een coherente visie, definitie en taal omtrent MVO.

Raadpleeg het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling 2004-2008.

Europees beleid

De Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Ondernemingen (MVO) werd voor het eerst vermeld in de strategie van Lissabon in maart 2000 en werd zo tot strategische dimensie door en voor de EU verheven. De rol van de ondernemingen werd van dan af beklemtoond in de strategische doelstelling van de EU. Deze doelstelling berust op drie pijlers:

  • concurrentievermogen,
  • sociale cohesie en
  • duurzame ontwikkeling.

Sindsdien worden de debatten binnen het "European Multistakeholders Forum" voortgezet over de zuiver vrijwillige aspecten van MVO en de aanpak op het gebied van regelgeving. Op dit ogenblik sluit de EU elke gemeenschappelijke regelgeving uit, al bestaan er in bepaalde Europese landen al initiatieven. De besluitvormingsorganen van de Europese Unie dragen eveneens bij tot de opbouw van een kader voor MVO. Ze doen dat voornamelijk via mededelingen van de Europese Commissie of resoluties van het Europees Parlement. Overzicht van het proces.

De bijlagen hierna beschrijven in het kort de mijlpalen in het ontwikkelingsproces van het Europese beleidskader.

"High Level Working Group on CSR"

Werkgroep van hoog niveau voor MVO waarin de vertegenwoordigers van de lidstaten om de zes maand samenkomen om verschillende benaderingen van MVO te delen en het wederzijds leren te bevorderen. De werkgroep van hoog niveau is een mechanisme waarmee de Commissie bij de lidstaten kan peilen naar haar eigen initiatieven. De groep vormt ook het middelpunt bij de grote evenementen ter bevordering van maatschappelijke verantwoordelijkheid.

België wordt in deze werkgroep vertegenwoordigd door de FOD Buitenlandse Zaken en het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling.

2011: Voorstelling van een nieuwe Europese strategie inzake maatschappelijke verantwoordelijkheid (Actieplan 2011-2014)

Op 25 oktober 2011 stelde de Europese Commissie een nieuwe strategie inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen voor, gekoppeld aan een actieplan voor de periode 2011-2014. Ze verdedigt daarin de stelling dat bedrijven, om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid volwaardig te vervullen, in nauwe samenwerking met hun stakeholders,

  • aandacht voor sociale, ethische en milieukwesties
  • en aandacht voor mensenrechten en consumentenbelangen,

in hun bedrijfsactiviteiten en kernstrategie moeten integreren. Het doel bestaat erin tegelijkertijd de positieve effecten van de bedrijven te versterken en hun negatieve effecten te beperken en te voorkomen.

Een ander cruciaal punt: MVO is niet langer uitsluitend een aangelegenheid van bedrijven; de Europese Commissie beschouwt de Staat als de katalysator van de dynamiek en vraagt de lidstaten om tegen eind 2012 een beleidskader voor MVO te hebben.

Raadpleeg de officiële mededeling van de Commissie ter aankondiging van haar nieuwe strategie europese_mededeling_mvo_2011 (pdf, 146.78 KB)
 en haar Actieplan 2011-2014 actieplan_en (pdf, 60.98 KB)

Internationaal beleid

Deze rubriek behandelt het internationale kader betreffende maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzame ontwikkeling dat door de internationale organisaties is opgesteld. Dit kader verandert voortdurend als gevolg van de initiatieven van de volgende organisaties:

De organisatie van de Verenigde Naties (VN)

De Organisatie van de Verenigde Naties, die werd opricht om de vrede en de internationale veiligheid te handhaven en om de sociale vooruitgang te bevorderen, vormt vandaag een wereldforum waar de lidstaten zich kunnen uitdrukken. De vele instellingen waaruit de VN bestaan, zijn werkzaam in domeinen zoals duurzame ontwikkeling, vluchtelingenbescherming, hulpverlening bij humanitaire crisissituaties, of ook de bevordering van de democratie… Hiertoe rekenen de VN op de actiemiddelen die hun Oprichtingshandvest hen toekent en regelen ze tal van instrumenten die ter beschikking staan van de internationale gemeenschap.

Internationale Arbeidsorganisatie (IAO)

De Internationale Arbeidsorganisatie werd opgericht in 1919 en is de eerste gespecialiseerde instelling van de VN. Haar hoofddoelen bestaan erin het recht op werk te bevorderen, de creatie van waardig werk aan te moedigen, de sociale zekerheid uit te bouwen en de sociale dialoog op arbeidsvlak te intensiveren. De organisatie heeft een unieke drieledige structuur waarbinnen de vertegenwoordigers van de werknemers, de werkgevers en de regeringen eenzelfde discussieplatform hebben. Zij werken gezamenlijk beleidslijnen en instrumenten uit om over de hele wereld waardig werk te bevorderen.

De IAO heeft de belangrijkste en meest fundamentele normen betreffende arbeid opgenomen in de "Verklaring over de fundamentele principes en rechten op het werk" (EN). Deze verklaring legt vier fundamentele rechten inzake werk vast die in acht conventies zijn opgenomen:

  1. De vrijheid van vereniging en het recht op collectief onderhandelen (EN)
  2. De afschaffing van dwangarbeid (EN)
  3. Het verbod op kinderarbeid (EN)
  4. Het verbod op discriminatie op de werkvloer (EN)

Meer informatie over de Drieledige principeverklaring inzake de multinationale ondernemingen en het sociaal beleid- 5de uitgave (maart 2017 - FR)

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

De OESO-richtlijnen (EN) voor multinationale ondernemingen zijn niet-bindende aanbevelingen van de onderschrijvende overheden aan de bedrijven. Ze zijn bedoeld om de multinationale ondernemingen te helpen om te handelen in overeenstemming met het overheidsbeleid en de verwachtingen van de samenleving.

Verder moeten alle overheden die de richtlijnen van de OESO (EN) volgen binnen hun administratie een Nationaal Contactpunt (NCP) invoeren.