Languages

Het FPDO per organisatie

De federale overheidsdiensten spelen een sleutelrol bij de uitvoering van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO). In deze rubriek geven we per federale administratie een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die onder hun bevoegdheid vallen als verantwoordelijke, medeverantwoordelijke of partner. Aangezien de FPDO-richtsnoeren van toepassing zijn op alle federale overheidsdiensten, verwijzen we u voor meer informatie naar de volledige versie van het plan of naar de beknopte presentatiebrochure van het FPDO.

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

Betrokkenheid van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming);
 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november);
 • Een antidiscriminatieclausule opnemen in overheidsopdrachten;
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan);
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's»

 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de FOD Kanselarij bijdraagt, per SDG-subdoelstelling
FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA)

Betrokkenheid van de FOD Beleid en Ondersteuning bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de FOD Beleid en Ondersteuning, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming);
 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa;
 • De RIA herzien met het oog op verbetering van de strijd tegen discriminatie;
 • Een antidiscriminatieclausule opnemen in overheidsopdrachten.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Het kader voor een studie over de effecten van telewerk definiëren;
 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november);
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan);
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's»

 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de FOD BOSA bijdraagt, per SDG-subdoelstelling
FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Betrokkenheid van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming).

Thema « Internationaal »

 • Het klimaat verder integreren in de Belgische ontwikkelingssamenwerking;
 • Een extra bedrag van 12 miljoen per jaar vrijmaken om de partnerlanden van de federale ontwikkelingssamenwerking te steunen bij de horizontale versterking van hun klimaatbeleid, gekoppeld aan de uitvoering van klimaatspecifieke acties;
 • De federale bijdrage aan de financiering van het klimaatbeleid geleidelijk blijven verhogen;
 • Ervoor zorgen dat België zich met een hoog ambitieniveau engageert bij de lopende juridische initiatieven binnen de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties  en bij het Sustainable Corporate Governance Initiative (duurzame corporate governance) van de Europese Commissie;
 • De capaciteiten van de lokale onderzoekers en magistraten versterken in het kader van de onderzoeken naar de illegale handel in beschermde soorten In Afrika;
 • De wereldwijde samenwerking en coördinatie versterken om tot een universele sociale dekking te komen en sociale bescherming te integreren in de bestaande (ontwikkelings)strategieën;
 • Een actieve rol spelen binnen het partnerschap Universal Social Protection 2030, en bijdragen aan de coördinatie van wereldwijde strategieën voor sociale bescherming tussen de Internationale Arbeidsorganisatie, de Wereldbank en andere internationale organisaties;
 • De sociale bescherming bevestigen en versterken als strategische prioriteit van het Belgische ontwikkelingsbeleid;
 • De integratie van veiligheid en gezondheid op het werk verdedigen in het kader van de fundamentele beginselen en rechten van de IAO;
 • Diplomatieke initiatieven bestuderen en nemen op internationaal niveau om het misdrijf ecocide te beperken;
 • Overleg met de gewesten organiseren en andere staten raadplegen om de mogelijkheden te analyseren om ecocide in het Belgische Strafwetboek op te nemen.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november);
 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa;
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan);
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's»

 • Een platform van deskundigen oprichten en coördineren om  op nationaal niveau vitale disciplines en sectoren bijeen te brengen en zich samen voor te bereiden op een beter crisisbeheer;
 • Een pakket federale maatregelen voor aanpassing aan de klimaatcrisis ontwikkelen;
 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan.

Thema « Internationaal »

 • Een diplomatie met oog voor klimaat- en energiekwesties ontwikkelen om ervoor te zorgen dat nieuwe economische kansen op duurzame wijze worden benut, met aandacht voor mensenrechten, sociaaleconomische gevolgen, alsook klimaat, milieu en biodiversiteit;
 • Zo spoedig mogelijk de laatste hand leggen aan de intra-Belgische verdeling van een extra financieringsinspanning voor het klimaatbeleid;
 • De inspanningen verhogen om de IAO-normen inzake sociale bescherming te bevorderen, om geleidelijk aan een universele dekking van de bevolking en van de sociale risico’s te bereiken door middel van adequate uitkeringen;
 • Een strategisch kader ontwikkelen in samenwerking met de relevante partners op het gebied van sociale bescherming in het buitenlands en ontwikkelingsbeleid.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de FOD Buitenlandse Zaken bijdraagt, per SDG-subdoelstelling
FOD Binnenlandse Zaken

Betrokkenheid van de FOD Binnenlandse Zaken bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de FOD Binnenlandse Zaken, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming).

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's»

 • Een platform van deskundigen oprichten en coördineren om  op nationaal niveau vitale disciplines en sectoren bijeen te brengen en zich samen voor te bereiden op een beter crisisbeheer.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • De toekenning van een referentieadres aan daklozen versterken ;
 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november);
 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa;
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan);
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's»

 • Een pakket federale maatregelen voor aanpassing aan de klimaatcrisis ontwikkelen;
 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan.

Thema " Veranderen van mobiliteitsmodel"

 • Een vrijwillig nationaal register ter bestrijding van fietsendiefstal opzetten.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de FOD Binnenlandse Zaken bijdraagt, per SDG-subdoelstelling
FOD Financiën

Betrokkenheid van de FOD Financiën bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de FOD Financiën, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Het jaarlijks overleg ter bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de procedures van de FOD Financiën hernemen;
 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming).

Thema « Veranderen van mobiliteitsmodel»

 • Een alternatief mobiliteitsbudget opstellen;
 • Streven naar koolstofneutraliteit voor nieuwe bedrijfswagens;
 • De aanpassing van de belasting op bedrijfswagens bestuderen;
 • Onderzoeken of het mogelijk is om de belasting op bedrijfsvoertuigen aan te passen;
 • Het btw-tarief op de aankoop van fietsen, elektrische fietsen, speed pedelecs verlagen;
 • De middelen bestuderen om het beginsel 'de vervuiler betaalt' toe te passen in de luchtvaartsector door middel van belastingheffing;
 • De invoering van een taks op het inschepen en/of ontschepen op luchthavens bevorderen op Europees niveau;
 • Op Europees niveau pleiten voor een geharmoniseerde fiscale behandeling van de commerciële luchtvaart om het beginsel 'de vervuiler betaalt' beter te kunnen toepassen.

Thema « Financiering »

 • Technische informatie verzamelen die het mogelijk maakt de reikwijdte van duurzame investeringen in België te bepalen en de kenmerken van deze investeringen op te stellen;
 • Een denkoefening op gang brengen over de vraag hoe kan worden gestimuleerd dat het sparen en beleggen in de richting van duurzame projecten kan worden gestimuleerd;
 • De voor- en nadelen analyseren van het verplicht stellen van vrijwillige beleidsmaatregelen voor particuliere en publieke marktdeelnemers, ter ondersteuning van de overgang naar een duurzame economie en het herstelbeleid;
 • De discussie opstarten over de ontwikkeling van een Belgische strategie ter bevordering van Europese financiële labels;
 • De evolutie meten van het Belgische spaargeld naar meer duurzame financiële producten en het gedrag van de spaarders bestuderen met betrekking tot het aanbod van die producten;
 • Onderzoeken of het mogelijk is om engagementen inzake het beleggingsbeleid in de tweede pijler aan te moedigen om, enerzijds desinvesteringen aan te moedigen in sectoren die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid, waaronder fossiele brandstoffen, en anderzijds investeringen in de energietransitie van onze economie aan te moedigen.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Strijd leveren tegen het niet-gebruik van rechten door alle potentiële rechthebbenden te informeren over hun sociale rechten, de automatische toekenning van deze rechten te bevorderen of, als alternatief, het aantal handelingen dat nodig is om toegang te krijgen tot deze rechten te verminderen en de fysieke en mentale belemmeringen voor de toegang tot deze rechten weg te nemen;
 • Gegevens verzamelen over opname of niet-opname van rechten om het verschijnsel beter in kaart te brengen;
 • Een inventaris opstellen van de bestaande steun voor eenoudergezinnen
 • Vergemakkelijken van de toegang tot de DAVO-diensten;
 • De relevantie van een verhoging van de steunbedragen evalueren;
 • Het kader voor een studie over de effecten van telewerk definiëren;
 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november);
 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa;
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan) ;
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid;
 • De begeleidende maatregelen analyseren die nodig zijn om de inactiviteitsvallen weg te nemen in de context van de verhoging van de sociale minima.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's»

 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan;
 • Bepalen voor welke prioritaire sector(en) economische instrumenten op nationaal niveau kunnen worden ontwikkeld om het gebruik van deze stoffen te verminderen en de vervanging ervan op duurzame wijze te bevorderen.

Thema « Hervormen van de Belgische economie»

 • Een nieuw federaal plan  ten gunste van de kringloopeconomie goedkeuren;
 • Een economische analyse van de functionele economie publiceren om de sterke en zwakke punten ervan in kaart te brengen en mogelijke beleidsmaatregelen voor te stellen om bepaalde bedrijven ertoe aan te moedigen dit type model meer te gaan toepassen;
 • Het interfederale overleg over sociale economie organiseren om de verwachtingen, aandachtspunten, mogelijke acties en coördinaties in kaart te brengen;
 • Een federaal actieplan voor de sociale economie opstellen;
 • Betrouwbare nationale indicatoren inzake de sociale economie opstellen;
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de GECES en een ambitieus Belgisch standpunt inzake sociale economie op Europees niveau ondersteunen.

Thema « Veranderen van mobiliteitsmodel»

 • De intermodaliteit tussen trein en fiets ondersteunen door deze op te nemen in het nieuwe beheerscontract van de NMBS;
 • Erop toezien dat in de tarieven van de NMBS sociale tarieven voor kansarmen zijn opgenomen;
 • De sociale voordelen inzake NMBS-tarieven zo veel mogelijk automatiseren;
 • Bijzondere aandacht schenken aan de digitale kloof van kansarmen bij de gedigitaliseerde producten en diensten die de NMBS aanbiedt;
 • De herziening van de wegcode coördineren om de openbare weg doeltreffend te reorganiseren ten gunste van actieve vervoerswijzen;
 • Pleiten voor een verbod op korte-afstandsvluchten op Europees niveau en alternatieven promoten.

Thema « Financiering »

 • Een duurzame investerings- en beleggingsstrategie ontwikkelen en investeringen in fossiele brandstoffen en energie geleidelijk stopzetten;
 • Een mechanisme ontwikkelen en implementeren om de transformatie van de Belgische economie naar een duurzame en klimaatneutrale productie van goederen en diensten te ondersteunen;
 • De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij opdracht geven een charter 'sociale verantwoordelijkheid' op te stellen.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de FOD Financiën bijdraagt, per SDG-subdoelstelling
FOD Mobiliteit en Vervoer

Betrokkenheid van de FOD Mobiliteit en Vervoer bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de FOD Mobiliteit en Vervoer, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming).

Thema  « Veranderen van mobiliteitsmodel»

 • De haalbaarheid van het geleidelijk afschaffen van de verkoop van voertuigen die niet aan de nul-emissienorm voldoen, evalueren;
 • De overgang naar schonere voertuigen  aanmoedigen door het ondersteunen van steeds strengere productnormen;
 • Autodelenplatforms ondersteunen;
 • Staten-generaals van de Verkeersveiligheid organiseren;
 • Recidive en straffeloosheid aan het stuur bestrijden;
 • Concrete voorstellen ontwikkelen voor alternatieve straffen bij verkeersovertredingen;
 • Een vrijwillig nationaal register ter bestrijding van fietsendiefstal opzetten;
 • De intermodaliteit tussen trein en fiets ondersteunen door deze op te nemen in het nieuwe beheerscontract van de NMBS;
 • Erop toezien dat in de tarieven van de NMBS sociale tarieven voor kansarmen zijn opgenomen;
 • De sociale voordelen inzake NMBS-tarieven zo veel mogelijk automatiseren;
 • Bijzondere aandacht schenken aan de digitale kloof van kansarmen bij de gedigitaliseerde producten en diensten die de NMBS aanbiedt;
 • De herziening van de wegcode coördineren om de openbare weg doeltreffend te reorganiseren ten gunste van actieve vervoerswijzen;
 • Pleiten voor een verbod op korte-afstandsvluchten op Europees niveau en alternatieven promoten.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Het kader voor een studie over de effecten van telewerk definiëren;
 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november);
 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa;
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan);
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's »

 • Een platform van deskundigen oprichten en coördineren om  op nationaal niveau vitale disciplines en sectoren bijeen te brengen en zich samen voor te bereiden op een beter crisisbeheer;
 • Een pakket federale maatregelen voor aanpassing aan de klimaatcrisis ontwikkelen;
 • Een ontwerp van wetswijziging over het mariene milieu indienen;
 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan.

Thema « Hervormen van de Belgische economie »

 • Een economische analyse van de functionele economie publiceren om de sterke en zwakke punten ervan in kaart te brengen en mogelijke beleidsmaatregelen voor te stellen om bepaalde bedrijven ertoe aan te moedigen dit type model meer te gaan toepassen.

Thema « Veranderen van mobiliteitsmodel »

 • Een alternatief mobiliteitsbudget opstellen;
 • Streven naar koolstofneutraliteit voor nieuwe bedrijfswagens;
 • De aanpassing van de belasting op bedrijfswagens bestuderen;
 • Onderzoeken of het mogelijk is om de belasting op bedrijfsvoertuigen aan te passen;
 • De procedures afronden die zijn ingesteld voor de vervolging van grensoverschrijdende overtreders in geval van verkeersovertredingen;
 • De middelen bestuderen om het beginsel 'de vervuiler betaalt' toe te passen in de luchtvaartsector door middel van belastingheffing;
 • Op Europees niveau pleiten voor een geharmoniseerde fiscale behandeling van de commerciële luchtvaart om het beginsel 'de vervuiler betaalt' beter te kunnen toepassen.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de FOD Mobiliteit bijdraagt, per SDG-subdoelstelling
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Betrokkenheid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • De wetgeving inzake flexi-jobs evalueren;
 • De wetgeving inzake occasionele activiteiten evalueren.;
 • Overeenstemming bereiken over een definitie van occasionele activiteiten en het begrip collaboratieve economie en de huidige wetgeving aanpassen;
 • De wetgeving inzake haalbaar en wendbaar werk evalueren;
 • Een dialoog met de sociale partners op gang brengen over de vereenvoudiging, de harmonisatie en de optimalisering van de verschillende verlofregelingen;
 • Het kader voor een studie over de effecten van telewerk definiëren;
 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming).

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's »

 • De werknemers beter informeren over de risico's van blootstelling aan hormoonontregelaars;
 • Een wijziging van de huidige wetgeving voorstellen om risico's in verband met de aanwezigheid of het gebruik van hormoonontregelaars expliciet op te nemen in het kader van de preventie en bescherming op het werk.

Thema « Hervormen van de Belgische economie»

 • Het protocol voor de detectie van nanodeeltjes in een complex medium afronden;
 • Het protocol voor het meten van de concentratie van nanodeeltjes en de onzekerheidsberekening afronden en technische hulpmiddelen voorstellen aan de controlediensten met het oog op het organiseren van een proefcontrolecampagne rond cosmetische producten;
 • Toezien op de operationaliteit van het nanolaboratorium van de Dienst Nationale Standaarden op het gebied van detectie van nanodeeltjes;
 • Toezien op de voortdurende validatie van de metingen van nanodeeltjes en de resultaten voorstellen op internationale conferenties.

Thema « Internationaal »

 • De integratie van veiligheid en gezondheid op het werk verdedigen in het kader van de fundamentele beginselen en rechten van de IAO.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november) ;
 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa;
 • De federale antidiscriminatiewetten evalueren en zo nodig aanpassen;
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan);
 • In kaart brengen en verbeteren van het gebruik van gegevens in verband met gelijkheid, met name voor de criteria die nog niet geanalyseerd zijn;
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid;
 • De begeleidende maatregelen analyseren die nodig zijn om de inactiviteitsvallen weg te nemen in de context van de verhoging van de sociale minima.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's »

 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan;
 • Gegevens over consumptie, gezondheidsaandoeningen en blootstelling aan hormoonontregelaars in het milieu en/of op het werk verzamelen en vergelijken.

Thema « Hervormen van de Belgische economie»

 • Een nieuw federaal plan  ten gunste van de kringloopeconomie goedkeuren;
 • Een economische analyse van de functionele economie publiceren om de sterke en zwakke punten ervan in kaart te brengen en mogelijke beleidsmaatregelen voor te stellen om bepaalde bedrijven ertoe aan te moedigen dit type model meer te gaan toepassen;
 • Het interfederale overleg over sociale economie organiseren om de verwachtingen, aandachtspunten, mogelijke acties en coördinaties in kaart te brengen;
 • Een federaal actieplan voor de sociale economie opstellen;
 • Betrouwbare nationale indicatoren inzake de sociale economie opstellen;
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de GECES en een ambitieus Belgisch standpunt inzake sociale economie op Europees niveau ondersteunen;
 • Een bewustmakingscampagne voeren over de onvermoede gevolgen van de platformeconomie.

Thema « Veranderen van mobiliteitsmodel »

 • Een alternatief mobiliteitsbudget opstellen;
 • Streven naar koolstofneutraliteit voor nieuwe bedrijfswagens.

Thema « Internationaal »

 • De wereldwijde samenwerking en coördinatie versterken om tot een universele sociale dekking te komen en sociale bescherming te integreren in de bestaande (ontwikkelings)strategieën.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de FOD Werkgelegenheid bijdraagt, per SDG-subdoelstelling
FOD Sociale Zekerheid

Betrokkenheid van de FOD Sociale Zekerheid bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de FOD Sociale Zekerheid, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • De wetgeving inzake occasionele activiteiten evalueren;
 • Overeenstemming bereiken over een definitie van occasionele activiteiten en het begrip collaboratieve economie en de huidige wetgeving aanpassen;
 • Een actieplan ontwikkelen om een referentiekader op te zetten voor de evaluatie van de sociaal beleidslijnen, met name met betrekking tot sociale bescherming;
 • Een platform opzetten voor uitwisselingen en goede praktijken voor de evaluatie van het beleid inzake arbeidsomstandigheden in alle federale aangelegenheden;
 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming);
 • Tegen 2024 een dekkingsgraad van 100% bereiken in België voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • Een interdepartementaal plan voorstellen over hoe en binnen welk tijdskader de minima opgetrokken kunnen worden in de richting van de Europese armoedegrens;
 • Vanaf 2023 voorzien in een afzonderlijke begroting om de sociale minima te verhogen;
 • De begeleidende maatregelen analyseren die nodig zijn om de inactiviteitsvallen weg te nemen in de context van de verhoging van de sociale minima;
 • De perverse effecten van het statuut van samenwonende in kaart brengen en aanbevelingen doen voor een betere harmonisatie van de regelgeving;
 • De aanbevelingen van de deskundigen voor een betere harmonisatie van de regelgeving inzake het statuut van samenwonende bespreken en uitvoeren.

Thema « Internationaal »

 • De Belgische expertise inzake sociale bescherming op internationaal niveau ter beschikking stellen.;
 • De hele legislatuur lang de capaciteit om de Belgische expertise omtrent sociale bescherming ter beschikking te stellen van Socieux+ en BELINCOSOC en van de actoren in het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid vergroten en versterken;
 • De inspanningen verhogen om de IAO-normen inzake sociale bescherming te bevorderen, om geleidelijk aan een universele dekking van de bevolking en van de sociale risico’s te bereiken door middel van adequate uitkeringen;
 • De inspanningen verhogen om de IAO-normen inzake sociale bescherming te bevorderen, om geleidelijk aan een universele dekking van de bevolking en van de sociale risico’s te bereiken door middel van adequate uitkeringen.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een proefproject van een advocatenkantoor voor rechtshulp lanceren;
 • Strijd leveren tegen het niet-gebruik van rechten door alle potentiële rechthebbenden te informeren over hun sociale rechten, de automatische toekenning van deze rechten te bevorderen of, als alternatief, het aantal handelingen dat nodig is om toegang te krijgen tot deze rechten te verminderen en de fysieke en mentale belemmeringen voor de toegang tot deze rechten weg te nemen;
 • Gegevens verzamelen over opname of niet-opname van rechten om het verschijnsel beter in kaart te brengen;
 • Een inventaris opstellen van de bestaande steun voor eenoudergezinnen;
 • Vergemakkelijken van de toegang tot de DAVO-diensten;
 • De relevantie van een verhoging van de steunbedragen evalueren;
 • Het kader voor een studie over de effecten van telewerk definiëren;
 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november);
 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa;
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan);
 • In kaart brengen en verbeteren van het gebruik van gegevens in verband met gelijkheid, met name voor de criteria die nog niet geanalyseerd zijn;
 • De aanbevelingen van de analyse van de karteringsresultaten opvolgen om het gebruik en de verzameling van gegevens in verband met gelijkheid te verbeteren;
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's »

 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan.

Thema « Hervormen van de Belgische economie»

 • Een economische analyse van de functionele economie publiceren om de sterke en zwakke punten ervan in kaart te brengen en mogelijke beleidsmaatregelen voor te stellen om bepaalde bedrijven ertoe aan te moedigen dit type model meer te gaan toepassen;
 • Het interfederale overleg over sociale economie organiseren om de verwachtingen, aandachtspunten, mogelijke acties en coördinaties in kaart te brengen;
 • Een federaal actieplan voor de sociale economie opstellen;
 • Betrouwbare nationale indicatoren inzake de sociale economie opstellen;
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de GECES en een ambitieus Belgisch standpunt inzake sociale economie op Europees niveau ondersteunen.

Thema « Veranderen van mobiliteitsmodel »

 • Een alternatief mobiliteitsbudget opstellen;
 • Streven naar koolstofneutraliteit voor nieuwe bedrijfswagens.

Thema « Internationaal »

 • De wereldwijde samenwerking en coördinatie versterken om tot een universele sociale dekking te komen en sociale bescherming te integreren in de bestaande (ontwikkelings)strategieën.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de FOD Sociale Zekerheid bijdraagt, per SDG-subdoelstelling
FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

Betrokkenheid van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming);
 • Een vrijwillig instrument voor analyse ex ante (Health and Equity Impact Assesment - HEIA) ontwikkelen met het oog op de verbetering van het beleid ter bestrijding van de sociale en ecologische ongelijkheden op het vlak van gezondheid;
 • De samenwerking tussen de sociale diensten van ziekenhuizen en die van de OCMW's (chronische ziekten) optimaliseren.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's »

 • Een pakket federale maatregelen voor aanpassing aan de klimaatcrisis ontwikkelen;
 • De gezondheidscrisisplanning herzien om ons land beter voor te bereiden op toekomstige gezondheidscrises;
 • Een hoofdstuk over epidemiebeheer opnemen in het Ziekenhuisnoodplan;
 • Een digitaal programma (BITS) implementeren dat door de hulpdiensten wordt gebruikt voor de registratie van personen die betrokken zijn bij een noodsituatie;
 • Het concept en de opdrachten van het federaal kenniscentrum voor psychosociale bijstand bij rampen definiëren;
 • De bestaande gezondheidsbewakingsnetwerken versterken;
 • De Saniport-dienst stabiliseren en versterken;
 • Een nieuw pact sluiten met de farmaceutische sector;
 • De hervormingen met betrekking tot de ziekenhuizen op het vlak van financiering, herdefiniëring van de nomenclatuur, continuïteit en integratie van de zorg, ziekenhuislandschap, regeling van de honorariumsupplementen voortzetten;
 • De eerstelijnszorg versterken dankzij financiering, samenwerking, preventie, geïntegreerde zorg voor chronische ziekten;
 • Geestelijke gezondheidszorg met een betere toegang tot ambulante zorg en bijzondere aandacht voor kinderen en adolescenten ontwikkelen;
 • De kwaliteit en de efficiëntie van de zorg op basis van wetenschappelijk bewijs en de behoeften van de patiënt versterken;
 • Alle actoren mobiliseren om deel te nemen aan Belgische, Europese en internationale operaties in de strijd tegen de illegale houthandel;
 • Partnerschappen ontwikkelen om de nieuwe vormen van criminaliteit en de nieuwe uitdagingen in verband met e-handel of het witwassen van geld aan te pakken;
 • De kennisuitwisseling over CITES en EUTR tussen de handhavingsautoriteiten en de gerechtelijke macht verbeteren;
 • De analyse van de inspectiebehoeften op het gebied van e-handel coördineren;
 • Een voorlichtingscampagne lanceren over elektronische handel, de gevaren en de risico's ervan, en de toegenomen aandacht van de federale autoriteiten;
 • De samenwerkings- en uitwisselingsplatforms versterken tussen de federale overheidsdiensten en bepaalde landen die betrokken zijn bij de inspectie van e-handel;
 • Een ontwerp van wetswijziging over het mariene milieu indienen;
 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperke;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan;
 • Bepalen voor welke prioritaire sector(en) economische instrumenten op nationaal niveau kunnen worden ontwikkeld om het gebruik van deze stoffen te verminderen en de vervanging ervan op duurzame wijze te bevorderen;
 • Gegevens over consumptie, gezondheidsaandoeningen en blootstelling aan hormoonontregelaars in het milieu en/of op het werk verzamelen en vergelijken.

Thema « Hervormen van de Belgische economie»

 • Op internationaal niveau ijveren voor besluiten die de ambitie van het Akkoord van Parijs en de milieu-integriteit respecteren;
 • Het nationaal energie- en klimaatplan bijwerken en een structurele monitoring van de uitvoering van federale klimaatbeleidslijnen en -maatregelen opzetten;
 • Acties ondernemen, in het kader van het federale voedings- en gezondheidsplan 2021-2030, om de consument te sturen in de richting van gezondere en duurzamere voeding;
 • Burgers, consumenten en bedrijven informeren en mobiliseren in het kader van #BeBiodiversity en hen aanmoedigen om de voorkeur te geven aan consumptie- en productiemethoden die de biodiversiteit en de ecosystemen respecteren;
 • De website energievreters.be opnieuw lanceren en verrijken;
 • Het protocol voor de detectie van nanodeeltjes in een complex medium afronden;
 • Het protocol voor het meten van de concentratie van nanodeeltjes en de onzekerheidsberekening afronden en technische hulpmiddelen voorstellen aan de controlediensten met het oog op het organiseren van een proefcontrolecampagne rond cosmetische producten;
 • Toezien op de operationaliteit van het nanolaboratorium van de Dienst Nationale Standaarden op het gebied van detectie van nanodeeltjes;
 • Toezien op de voortdurende validatie van de metingen van nanodeeltjes en de resultaten voorstellen op internationale conferenties;
 • In het kader van het project Brain Futures4Food  een methode ontwikkelen en testen die door de belanghebbenden kan worden gebruikt om de overgang naar duurzame voedselsystemen te begeleiden;
 • De methode voor het begeleiden van de overgang naar duurzame voedselsystemen op het gebied van graan- en eiwitproductie testen en evalueren, in het kader van het project Brain Futures4Food;
 • De opstartfase van leergemeenschappen in de sectoren granen en eiwitten, als onderdeel van het project Brain Futures4Food, invoeren en ondersteunen;
 • De uitvoering van de methodologie Futures4Food voortzetten door leergemeenschappen in de sectoren granen en vlees te ondersteunen, andere prioritaire thema's vaststellen en tot uitvoering overgaan.

Thema « Internationaal »

 • Een diplomatie met oog voor klimaat- en energiekwesties ontwikkelen om ervoor te zorgen dat nieuwe economische kansen op duurzame wijze worden benut, met aandacht voor mensenrechten, sociaaleconomische gevolgen, alsook klimaat, milieu en biodiversiteit;
 • Zo spoedig mogelijk de laatste hand leggen aan de intra-Belgische verdeling van een extra financieringsinspanning voor het klimaatbeleid ;
 • Een structuur voor het toezicht op en de coördinatie van de acties van Beyond Food-strategie vastleggen en doen werken;
 • Taskforces opzetten voor prioritaire grondstoffen als onderdeel van de Beyond Food-strategie;
 • Precieze federale maatregelen/acties vaststellen voor elk van de krachtlijnen van de Beyond Food-strategie;
 • Publiek-private partnerschappen opzetten voor elk van de prioritaire grondstoffen in het kader van de Beyond Food-strategie;
 • Federale acties en maatregelen in het kader van de Beyond Food-strategie opzetten en opvolgen;
 • De Beyond Food-strategie evalueren;
 • Diplomatieke initiatieven bestuderen en nemen op internationaal niveau om het misdrijf ecocide te beperken;
 • Overleg met de gewesten organiseren en andere staten raadplegen om de mogelijkheden te analyseren om ecocide in het Belgische Strafwetboek op te nemen.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Het kader voor een studie over de effecten van telewerk definiëren;
 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november);
 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa;
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan);
 • In kaart brengen en verbeteren van het gebruik van gegevens in verband met gelijkheid, met name voor de criteria die nog niet geanalyseerd zijn;
 • Zorgen voor preventie van schulden die verband houden met medische zorg;
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's »

 • Een platform van deskundigen oprichten en coördineren om  op nationaal niveau vitale disciplines en sectoren bijeen te brengen en zich samen voor te bereiden op een beter crisisbeheer;
 • Een Belgisch 'Kenniscentrum voor Klimaat' oprichten;
 • De eerstelijnszorg versterken dankzij financiering, samenwerking, preventie, geïntegreerde zorg voor chronische ziekten;
 • Een Forensisch Houtcentrum oprichten;
 • De werknemers beter informeren over de risico's van blootstelling aan hormoonontregelaars;
 • Een wijziging van de huidige wetgeving voorstellen om risico's in verband met de aanwezigheid of het gebruik van hormoonontregelaars expliciet op te nemen in het kader van de preventie en bescherming op het werk.

Thema « Hervormen van de Belgische economie»

 • Een nieuw federaal plan  ten gunste van de kringloopeconomie goedkeuren;
 • Een economische analyse van de functionele economie publiceren om de sterke en zwakke punten ervan in kaart te brengen en mogelijke beleidsmaatregelen voor te stellen om bepaalde bedrijven ertoe aan te moedigen dit type model meer te gaan toepassen;
 • Een voorlichtingscampagne lanceren om de consumenten te informeren over de wijzigingen in de etikettering van energieverslindende producten;
 • Een communicatiestrategie opzetten om de burgers te sensibiliseren rond goede praktijken voor het gebruik en onderhoud van producten, duurzame consumptie, hergebruik, reparatie en recycling;
 • De jaarverslagen van het monitoringsysteem voor duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid analyseren om de zandwinning in het Belgische deel van de Noordzee te optimaliseren;
 • Informatie over de kostprijs van de primaire en alternatieve grondstoffen voor bouwzand in België en de omringende landen verzamelen en analyseren;
 • Beleidsopties voor zandwinning op zee uitwerken om het duurzame gebruik van mineralen te beïnvloeden en de geselecteerde opties uitvoeren.

Thema « Veranderen van mobiliteitsmodel »

 • De aanpassing van de belasting op bedrijfswagens bestuderen;
 • De overgang naar schonere voertuigen  aanmoedigen door het ondersteunen van steeds strengere productnormen;
 • De intermodaliteit tussen trein en fiets ondersteunen door deze op te nemen in het nieuwe beheerscontract van de NMBS;
 • Erop toezien dat in de tarieven van de NMBS sociale tarieven voor kansarmen zijn opgenome;
 • De sociale voordelen inzake NMBS-tarieven zo veel mogelijk automatiseren;
 • Bijzondere aandacht schenken aan de digitale kloof van kansarmen bij de gedigitaliseerde producten en diensten die de NMBS aanbiedt;
 • De herziening van de wegcode coördineren om de openbare weg doeltreffend te reorganiseren ten gunste van actieve vervoerswijzen;
 • De middelen bestuderen om het beginsel 'de vervuiler betaalt' toe te passen in de luchtvaartsector door middel van belastingheffing;
 • De invoering van een taks op het inschepen en/of ontschepen op luchthavens bevorderen op Europees niveau;
 • Pleiten voor een verbod op korte-afstandsvluchten op Europees niveau en alternatieven promoten;
 • Op Europees niveau pleiten voor een geharmoniseerde fiscale behandeling van de commerciële luchtvaart om het beginsel 'de vervuiler betaalt' beter te kunnen toepassen.

Thema « Financiering »

 • Een duurzame investerings- en beleggingsstrategie ontwikkelen en investeringen in fossiele brandstoffen en energie geleidelijk stopzetten;
 • Een mechanisme ontwikkelen en implementeren om de transformatie van de Belgische economie naar een duurzame en klimaatneutrale productie van goederen en diensten te ondersteunen;
 • Technische informatie verzamelen die het mogelijk maakt de reikwijdte van duurzame investeringen in België te bepalen en de kenmerken van deze investeringen op te stellen;
 • Een denkoefening op gang brengen over de vraag hoe kan worden gestimuleerd dat het sparen en beleggen in de richting van duurzame projecten kan worden gestimuleerd;
 • De voor- en nadelen analyseren van het verplicht stellen van vrijwillige beleidsmaatregelen voor particuliere en publieke marktdeelnemers, ter ondersteuning van de overgang naar een duurzame economie en het herstelbeleid;
 • De discussie opstarten over de ontwikkeling van een Belgische strategie ter bevordering van Europese financiële labels;
 • De evolutie meten van het Belgische spaargeld naar meer duurzame financiële producten en het gedrag van de spaarders bestuderen met betrekking tot het aanbod van die producten;
 • Ervoor zorgen dat de banden en de samenhang tussen het plan voor de relance en de strategische investeringen, de SDG's en de acties die in het kader van het FPDO worden ondernomen, worden versterkt en dat een genderanalyse (gender budgeting) van deze overheidsinvesteringen wordt uitgevoerd.

Thema « Internationaal »

 • Het klimaat verder integreren in de Belgische ontwikkelingssamenwerking;
 • Een extra bedrag van 12 miljoen per jaar vrijmaken om de partnerlanden van de federale ontwikkelingssamenwerking te steunen bij de horizontale versterking van hun klimaatbeleid, gekoppeld aan de uitvoering van klimaatspecifieke acties;
 • De federale bijdrage aan de financiering van het klimaatbeleid geleidelijk blijven verhogen;
 • De capaciteiten van de lokale onderzoekers en magistraten versterken in het kader van de onderzoeken naar de illegale handel in beschermde soorten In Afrika;
 • Op nationaal niveau advies van deskundigen inwinnen over de opneming van ecocide in het nieuwe Strafwetboek.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de FOD Volksgezondheid bijdraagt, per SDG-subdoelstelling
FOD Justitie

Betrokkenheid van de FOD Justitie bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de FOD Justitie, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een proefproject van een advocatenkantoor voor rechtshulp lanceren ;
 • Een wetenschappelijke evaluatie van het proefproject van een advocatenkantoor voor rechtshulp verrichten;
 • De inspanningen voortzetten in de strijd tegen racisme, met name via de interministeriële conferentie racismebestrijding en het nationale actieplan tegen racisme;
 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november);
 • De rechten van LGBTQ+-personen promoten in internationale onderhandelingen, politieke dialogen en fora;
 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming);
 • De RIA herzien met het oog op verbetering van de strijd tegen discriminatie;
 • De federale antidiscriminatiewetten evalueren en zo nodig aanpassen;
 • Het registratiesysteem aanpassen om haatmisdrijven efficiënter en gedetailleerder te kunnen registreren;
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan);
 • In kaart brengen en verbeteren van het gebruik van gegevens in verband met gelijkheid, met name voor de criteria die nog niet geanalyseerd zijn;
 • De aanbevelingen van de analyse van de karteringsresultaten opvolgen om het gebruik en de verzameling van gegevens in verband met gelijkheid te verbeteren.

Thema « Veranderen van mobiliteitsmodel »

 • De procedures afronden die zijn ingesteld voor de vervolging van grensoverschrijdende overtreders in geval van verkeersovertredingen.

Thema « Internationaal »

 • Op nationaal niveau advies van deskundigen inwinnen over de opneming van ecocide in het nieuwe Strafwetboek;
 • Diplomatieke initiatieven bestuderen en nemen op internationaal niveau om het misdrijf ecocide te beperken;
 • Overleg met de gewesten organiseren en andere staten raadplegen om de mogelijkheden te analyseren om ecocide in het Belgische Strafwetboek op te nemen.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa;
 • Een antidiscriminatieclausule opnemen in overheidsopdrachten;
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's »

 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan.

Thema « Hervormen van de Belgische economie»

 • Het interfederale overleg over sociale economie organiseren om de verwachtingen, aandachtspunten, mogelijke acties en coördinaties in kaart te brengen;
 • Een federaal actieplan voor de sociale economie opstellen;
 • Betrouwbare nationale indicatoren inzake de sociale economie opstellen;
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de GECES en een ambitieus Belgisch standpunt inzake sociale economie op Europees niveau ondersteunen.

Thema « Veranderen van mobiliteitsmodel »

 • Een vrijwillig nationaal register ter bestrijding van fietsendiefstal opzetten.

Thema « Internationaal »

 • De capaciteiten van de lokale onderzoekers en magistraten versterken in het kader van de onderzoeken naar de illegale handel in beschermde soorten In Afrika.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de FOD Justitie bijdraagt, per SDG-subdoelstelling
FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Betrokkenheid van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming);
 • De controles op de naleving van de informatie- en adviesplicht de kredietverstrekking aanscherpen;
 • Het bestaande regelgevende kader aanpassen om een beter kader te bieden voor nieuwe prospectietechnieken (e-mail, telefoon, internet) in het kader van kredietaanbiedingen;
 • Een gerichte voorlichtingscampagne voor jonge consumenten organiseren.

Thema « Hervormen van de Belgische economie»

 • Een nieuw federaal plan  ten gunste van de kringloopeconomie goedkeuren;
 • De federale werkzaamheden met betrekking tot de deeleconomie coördineren door de geldende wetgevende en reglementaire maatregelen op te volgen en te evalueren, en de definitie van deeleconomie actualiseren;
 • Een economische analyse van de functionele economie publiceren om de sterke en zwakke punten ervan in kaart te brengen en mogelijke beleidsmaatregelen voor te stellen om bepaalde bedrijven ertoe aan te moedigen dit type model meer te gaan toepassen;
 • Het interfederale overleg over sociale economie organiseren om de verwachtingen, aandachtspunten, mogelijke acties en coördinaties in kaart te brengen;
 • Een federaal actieplan voor de sociale economie opstellen;
 • Betrouwbare nationale indicatoren inzake de sociale economie opstellen;
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de GECES en een ambitieus Belgisch standpunt inzake sociale economie op Europees niveau ondersteunen;
 • Een proefproject voor dubbele weergave van de prijs van energieverslindende producten lanceren.;
 • Het nieuwe energielabel invoeren;
 • Ervoor zorgen dat alle energieverslindende producten die op de markt worden gebracht, in een Europese databank worden geactualiseerd;
 • Een voorlichtingscampagne lanceren om de consumenten te informeren over de wijzigingen in de etikettering van energieverslindende producten;
 • Het Europese Horizon2020 project 'EEPLIANT3' aansturen, met als doelstelling de coördinatie tussen markttoezichtinstanties te verbeteren, nieuwe IT-tools uit te werken, alsook de nieuwe classificatie van categorieën van energieverslindende producten te verifiëren;
 • Een communicatiestrategie opzetten om de burgers te sensibiliseren rond goede praktijken voor het gebruik en onderhoud van producten, duurzame consumptie, hergebruik, reparatie en recycling;
 • Een bewustmakingscampagne voeren over de onvermoede gevolgen van de platformeconomie;
 • Het gebruik van elektronische handtekeningen bevorderen en aanmoedigen.
 • Het protocol voor de detectie van nanodeeltjes in een complex medium afronden;
 • Het protocol voor het meten van de concentratie van nanodeeltjes en de onzekerheidsberekening afronden en technische hulpmiddelen voorstellen aan de controlediensten met het oog op het organiseren van een proefcontrolecampagne rond cosmetische producten;
 • Toezien op de operationaliteit van het nanolaboratorium van de Dienst Nationale Standaarden op het gebied van detectie van nanodeeltjes;
 • Toezien op de voortdurende validatie van de metingen van nanodeeltjes en de resultaten voorstellen op internationale conferenties;
 • De jaarverslagen van het monitoringsysteem voor duurzaam oppervlaktedelfstoffenbeleid analyseren om de zandwinning in het Belgische deel van de Noordzee te optimaliseren;
 • Informatie over de kostprijs van de primaire en alternatieve grondstoffen voor bouwzand in België en de omringende landen verzamelen en analyseren;
 • Beleidsopties voor zandwinning op zee uitwerken om het duurzame gebruik van mineralen te beïnvloeden en de geselecteerde opties uitvoeren.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Overeenstemming bereiken over een definitie van occasionele activiteiten en het begrip collaboratieve economie en de huidige wetgeving aanpassen;
 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november);
 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa;
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan);
 • In kaart brengen en verbeteren van het gebruik van gegevens in verband met gelijkheid, met name voor de criteria die nog niet geanalyseerd zijn;
 • De aanbevelingen van de analyse van de karteringsresultaten opvolgen om het gebruik en de verzameling van gegevens in verband met gelijkheid te verbeteren;
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's »

 • Een pakket federale maatregelen voor aanpassing aan de klimaatcrisis ontwikkelen;
 • Een ontwerp van wetswijziging over het mariene milieu indienen;
 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan;
 • Bepalen voor welke prioritaire sector(en) economische instrumenten op nationaal niveau kunnen worden ontwikkeld om het gebruik van deze stoffen te verminderen en de vervanging ervan op duurzame wijze te bevorderen.

Thema « Veranderen van mobiliteitsmodel »

 • De intermodaliteit tussen trein en fiets ondersteunen door deze op te nemen in het nieuwe beheerscontract van de NMBS;
 • Erop toezien dat in de tarieven van de NMBS sociale tarieven voor kansarmen zijn opgenomen;
 • De sociale voordelen inzake NMBS-tarieven zo veel mogelijk automatiseren;
 • Bijzondere aandacht schenken aan de digitale kloof van kansarmen bij de gedigitaliseerde producten en diensten die de NMBS aanbiedt;
 • De herziening van de wegcode coördineren om de openbare weg doeltreffend te reorganiseren ten gunste van actieve vervoerswijzen.

Thema « Internationaal »

 • Een diplomatie met oog voor klimaat- en energiekwesties ontwikkelen om ervoor te zorgen dat nieuwe economische kansen op duurzame wijze worden benut, met aandacht voor mensenrechten, sociaaleconomische gevolgen, alsook klimaat, milieu en biodiversiteit.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de FOD Economie bijdraagt, per SDG-subdoelstelling
Ministerie van Defensie

Betrokkenheid van de Ministerie van Defensie bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de Ministerie van Defensie, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming).

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november);
 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa;
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan);
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's »

 • Een pakket federale maatregelen voor aanpassing aan de klimaatcrisis ontwikkelen;
 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de Ministerie van Defensie bijdraagt, per SDG-subdoelstelling
POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

Betrokkenheid van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Strijd leveren tegen het niet-gebruik van rechten door alle potentiële rechthebbenden te informeren over hun sociale rechten, de automatische toekenning van deze rechten te bevorderen of, als alternatief, het aantal handelingen dat nodig is om toegang te krijgen tot deze rechten te verminderen en de fysieke en mentale belemmeringen voor de toegang tot deze rechten weg te nemen;
 • Gegevens verzamelen over opname of niet-opname van rechten om het verschijnsel beter in kaart te brengen;
 • De toekenning van een referentieadres aan daklozen versterken;
 • Een inventaris opstellen van de bestaande steun voor eenoudergezinnen;
 • Vergemakkelijken van de toegang tot de DAVO-diensten;
 • De relevantie van een verhoging van de steunbedragen evalueren;
 • De samenwerking tussen de federale overheidsdiensten versterken bij de ontwikkeling van en het toezicht op het federale plan voor armoedebestrijding;
 • Het federale plan voor armoedebestrijding en de plannen van de gefedereerde entiteiten naast elkaar doen bestaan;
 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming);
 • De samenwerking tussen de sociale diensten van ziekenhuizen en die van de OCMW's (chronische ziekten) optimaliseren;
 • Een actieplan inzake dak- en thuisloosheid goedkeuren;
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid;
 • Een interdepartementaal plan voorstellen over hoe en binnen welk tijdskader de minima opgetrokken kunnen worden in de richting van de Europese armoedegrens;
 • Vanaf 2023 voorzien in een afzonderlijke begroting om de sociale minima te verhogen.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een proefproject van een advocatenkantoor voor rechtshulp lanceren;
 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november);
 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa;
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan);
 • In kaart brengen en verbeteren van het gebruik van gegevens in verband met gelijkheid, met name voor de criteria die nog niet geanalyseerd zijn;
 • De aanbevelingen van de analyse van de karteringsresultaten opvolgen om het gebruik en de verzameling van gegevens in verband met gelijkheid te verbeteren;
 • Tegen 2024 een dekkingsgraad van 100% bereiken in België voor de ziekte- en invaliditeitsverzekering;
 • Zorgen voor preventie van schulden die verband houden met medische zorg;
 • Een speciale commissie oprichten die tot taak zal hebben het voorontwerp van federaal protocol aan te vullen met de acties die afhankelijk zijn van de gefedereerde entiteiten, en dit in een multilevel logica, om tegen dak- en thuisloosheid te strijden;
 • De begeleidende maatregelen analyseren die nodig zijn om de inactiviteitsvallen weg te nemen in de context van de verhoging van de sociale minima;
 • De perverse effecten van het statuut van samenwonende in kaart brengen en aanbevelingen doen voor een betere harmonisatie van de regelgeving;
 • De controles op de naleving van de informatie- en adviesplicht de kredietverstrekking aanscherpen;
 • Het bestaande regelgevende kader aanpassen om een beter kader te bieden voor nieuwe prospectietechnieken (e-mail, telefoon, internet) in het kader van kredietaanbiedingen;
 • Een gerichte voorlichtingscampagne voor jonge consumenten organiseren.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's »

 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan.

Thema « Hervormen van de Belgische economie»

 • Het interfederale overleg over sociale economie organiseren om de verwachtingen, aandachtspunten, mogelijke acties en coördinaties in kaart te brengen;
 • Een federaal actieplan voor de sociale economie opstellen;
 • Betrouwbare nationale indicatoren inzake de sociale economie opstellen;
 • Deelnemen aan de vergaderingen van de GECES en een ambitieus Belgisch standpunt inzake sociale economie op Europees niveau ondersteunen.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de POD Maatschappelijke Integratie bijdraagt, per SDG-subdoelstelling
POD Wetenschapsbeleid (Belspo)

Betrokkenheid van de POD Wetenschapsbeleid (Belspo) bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de POD Wetenschapsbeleid, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een genderperspectief opnemen in het federale overheidsbeleid zodat rekening gehouden wordt met de verschillen in situatie tussen vrouwen en mannen (federaal plan gendermainstreaming).

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's »

 • Een Belgisch 'Kenniscentrum voor Klimaat' oprichten.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Acties organiseren op de internationale dag van de rechten van de vrouw (8 maart), de internationale dag tegen racisme en discriminatie (21 maart), de internationale dag tegen homo- en transfobie (17 mei) en de internationale dag tegen geweld op vrouwen (25 november);
 • Een genderbewust extern communicatiebeleid voeren, overeenkomstig aanbeveling CM/REC(2019)1 van de Raad van Europa;
 • Op maat gemaakte, begrijpelijke informatie bieden in de diensten die in contact staan met burgers en voor alle informatie die alle burgers aanbelangt, rekening houdend met de opleidingsgraad en de digitale kloof (WG, handvest, actieplan);
 • Een voorontwerp van protocol opstellen waarin de acties worden beschreven die binnen de federale bevoegdheid vallen in de strijd tegen dak- en thuisloosheid.

Thema « Versterken van de veerkracht tegen risico's »

 • Een pakket federale maatregelen voor aanpassing aan de klimaatcrisis ontwikkelen;
 • Bewustmakingsactiviteiten voor de bevoegde autoriteiten en de politici (bijvoorbeeld workshops) organiseren over de risico's van hormoonontregelaars en de middelen om de blootstelling aan deze stoffen te beperken;
 • Een voorlichtingscampagne organiseren voor bedrijven over de identificatie van hormoonontregelaars en over kwesties in verband met de vervanging ervan;
 • Gegevens over consumptie, gezondheidsaandoeningen en blootstelling aan hormoonontregelaars in het milieu en/of op het werk verzamelen en vergelijken.

Aantal FPDO-maatregelen waaraan de POD Wetenschapsbeleid bijdraagt, per SDG-subdoelstelling

We lijsten ook de interdepartementale acties op waarbij meer specifiek de actoren van de wet duurzame ontwikkeling betrokken zijn, namelijk het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) en de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) via haar werkgroepen:

Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Betrokkenheid van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling, als partner.

Thema « Hervormen van de Belgische economie»

 • Een nieuw federaal plan  ten gunste van de kringloopeconomie goedkeuren.

Thema « Financiering »

 • Ervoor zorgen dat de banden en de samenhang tussen het plan voor de relance en de strategische investeringen, de SDG's en de acties die in het kader van het FPDO worden ondernomen, worden versterkt en dat een genderanalyse (gender budgeting) van deze overheidsinvesteringen wordt uitgevoerd.
Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

Betrokkenheid van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling bij het FPDO

Hier volgt een overzicht van de interdepartementale acties van het FPDO die betrekking hebben op de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling, als vertegenwoordiger, medevertegenwoordiger of partner.

Verantwoordelijke of medeverantwoordelijke van de actie

Thema « Internationaal »

 • De SDG-benadering versterken bij de voorbereiding van een tweede Nationaal Actieplan Ondernemingen en Mensenrechten.

Partner van de actie

Thema « Niemand achterlaten »

 • Een antidiscriminatieclausule opnemen in overheidsopdrachten.

Thema « Internationaal »

 • Een structuur voor het toezicht op en de coördinatie van de acties van Beyond Food-strategie vastleggen en doen werken;
 • Taskforces opzetten voor prioritaire grondstoffen als onderdeel van de Beyond Food-strategie;
 • Precieze federale maatregelen/acties vaststellen voor elk van de krachtlijnen van de Beyond Food-strategie;
 • Publiek-private partnerschappen opzetten voor elk van de prioritaire grondstoffen in het kader van de Beyond Food-strategie;
 • Federale acties en maatregelen in het kader van de Beyond Food-strategie opzetten en opvolgen;
 • De Beyond Food-strategie evalueren.