Languages

De FPDO-richtlijnen die van toepassing zijn op alle federale overheidsdiensten

De richtlijnen van het FPDO bevatten acties die door alle federale en programmatorische overheidsdiensten worden uitgevoerd. Er werden drie thema's geselecteerd:

De uitvoering van de SDG’s versnellen

De hier voorgestelde acties vormen het uitvoeringsplan van de SDG's door de federale overheid, via het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO) dat de regering op 1 oktober 2021 goedkeurde.

Deze acties dragen bij tot SDG's 16.6, 16.7 en 17.14 en tot doelstellingen 40, 41 en 43 van de Federale Langetermijnvisie (LTV).

 1. De SDG’s in het federale beleid vertalen
   
 2. Bepalen van de opvolgingsindicatoren van de SDG’s
 • Een debat over de keuze van de indicatoren openen
 • De indicatoren vastleggen
 1. De SDG’s in het federaal beleid integreren
 • De SDG’s in de beleidsnota’s vermelden
 • De SDG’s in de bestuursovereenkomsten en plannen vermelden
 • Deze initiatieven ontwikkelen in actieplannen van de cellen Duurzame Ontwikkeling
 • De acties opvolgen
 • De SDG’s in de thematische actieplannen vermelden
 • De impact op de SDG’s analyseren
 • De banden tussen verschillende coördinatoren versterken
 1. Het bekend maken van de SDG’s en het voorstellen van praktische hulpmiddelen voor de implementatie ervan
 • Informeren en sensibiliseren
 • Verzamelen van de bestaande hulpmiddelen inzake SDG’s
 • Ondersteuning op maat bieden aan het management en het middenkader van de FOD en andere federale instellingen
 • Systematisch communiceren over de SDG’s
 1. Structureel in dialoog gaan met de belanghebbenden
 • De federale adviesraden inventariseren
 • Een handvest van participatieve methodes opmaken
 • Een proces van structurele dialoog met de belanghebbenden organiseren
 • Het project “Ervaringsdeskundigen” versterken
Beleidscoherentie

Sommige beleidsmaatregelen kunnen elkaar tegenwerken of onvoorziene negatieve effecten sorteren. Daarom is voor een duurzame ontwikkeling een transversale aanpak noodzakelijk (onder meer in overleg met de deelgebieden), alsook een langetermijnvisie om deze negatieve effecten te voorkomen.

De volgende acties dragen bij tot de verwezenlijking van SDG's 10.2, 10.3 en 17.14 en van doelstellingen 3 en 52 van de Federale Langetermijnvisie (LTV).

 1. Zorgen voor een effectieve coördinatie
 • Algemene coördinatie van de uitvoering van de Agenda 2030
 • Beleid op basis van interdepartementale mechanismen
 1.  Implementatie van beleidscoherentie voor duurzame ontwikkeling
 • Inzet van instrumenten
 • Zorgen voor een intersectionele benadering van de verschillende plannen
 1. Zorgen voor samenhang in het optreden van de overheid
 • Regelgevingsimpactanalyse
 • Coherentie tussen gefedereerde entiteiten
De voorbeeldrol van de Staat versterken

De federale overheid verbindt zich ertoe haar inspanningen op te voeren om een duurzame organisatie te worden, zowel op het vlak van human resources, verantwoord beheer, inclusieve communicatie als overheidsopdrachten.

De volgende acties dragen bij aan de verwezenlijking van SDG's 3.4, 5.5, 8.4, 8.5, 12.5, 13.2, 13.3 en 16.6 en aan doelstelling 43 van de Federale Langetermijnvisie (LTV).

 1. Federale overheid als duurzame werkgever/organisatie
 • Continu de aandacht vestigen op duurzaamheid via waardenacties
 • Bevorderen van de gezondheid van medewerkers
 • Re-integratie en heroriëntering van medewerkers bevorderen
 • Loopbaan- en ontwikkelingskansen bieden voor alle medewerkers
 • Diversiteitsmaatregelen binnen het openbaar ambt
 • De inspanningen op het gebied van verantwoord beheer voortzetten
 • Fietsgebruik ontwikkelen
 1. Bevorderen van duurzame praktijken in het kader van de gunning van overheidsopdrachten
 • De omzendbrief van 16 mei 2014 herzien met het oog op de aanpassing ervan aan de wetgeving en de praktijk
 • Onderzoeken van de Europese Gids rond sociale aankopen met het oog op implementatie op federaal niveau
 • Verhogen van de interne capaciteit van de diensten m.b.t. duurzame aankopen
 • Onderzoeken van de aanbevelingen binnen het advies van de ICDO met het oog op implementatie
 • Beter afstemmen van de activiteiten rond duurzame ontwikkeling, gender en overheidsopdrachten
 • Bestuderen van de mogelijkheden om de Human Rights due diligence te integreren in de overheidsopdrachten en publiek-private partnerschappen voor de uitvoering van SDG’s
 • Updaten van de voedselfiche van de gidsduurzameaankopen.be op basis van de “Van boer tot bord”-strategie

Nuttige documenten :

Het volledige Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling 2021

Het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling in het kort (link naar brochure)