Languages

News

De ICDO stelt het duurzameontwikkelingsbeleid van de federale overheidsdiensten in 2021 voor

2021 werd gekenmerkt door de goedkeuring van een nieuw Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling en verschillende andere actieplannen die een antwoord bieden op de uitdagingen van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD’s of SDG’s) van...

Hoe kan België zijn economische veerkracht versterken ?

In 2020 heeft het FIDO laten onderzoeken hoe België duurzamer, inclusiever en veerkrachtiger kan worden na de COVID-19-crisis. Het eindrapport doet een aantal voorstellen waaronder ook het ontwikkelen van een veerkrachttest voor bedrijven...

De federale regering keurt haar Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling goed

Het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling ambieert o.a. een sterk transversaal beleid dat rekening houdt economische, sociale en milieuaspecten. De voorstellen in het plan zijn dan ook van toepassing op alle federale departementen en op...

België zet stap naar circulaire en ethische smartphones en laptops

Deze maand ondertekende Zakia Khattabi, minister van Klimaat, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling het internationale Circular & Fair ICT-pact. Dit pact wil de productieketens van laptops en smartphones circulairder, duurzamer en...

ICDO publiceert over duurzaamheid bij de federale overheid.

Het jaarlijks verslag van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) vertelt wat de federale overheidsdiensten het afgelopen jaar gedaan hebben om hun beleid te verduurzamen. Zo stonden o.a. een duurzaam post-...

Waar staat België met het behalen van de SDG’s?

Een studie, in opdracht van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO), brengt de vooruitgang van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) in België in kaart en geeft belangrijke werkpunten aan. In 2015 ondertekenden 193...

Geef ons je mening over het voorontwerp van het derde Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling

Het voorontwerp van het derde Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling ligt op tafel voor consultatie. De tekst is een eerste voorstel van duurzame acties en maatregelen. Organisaties, adviesraden, parlementen en burgers kunnen tot 8 juni...

Projectoproep: kennis delen in lerende netwerken Ketenbeheer en Due Diligence

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) lanceert een projectoproep voor het delen van kennis rond ketenbeheer en due diligence in lerende netwerken. Sectorfederaties die een lerend netwerk willen opstarten kunnen tot 17...

Neem deel aan het Belgisch leernetwerk voor duurzame aankoop van ICT

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) organiseert een workshopreeks over de impact van IT-productie op mens en milieu: het Belgisch leernetwerk voor duurzame aankoop van ICT. De inschrijvingen zijn al volzet. Wie zich nu...

Neem deel aan de NBA stakeholdersconsultatie voor Ondernemingen en Mensenrechten

Wat is een NBA? Een NBA is een belangrijke stap in de ontwikkeling en uitvoering van een nationaal actieplan. Staten ontwikkelen nationale actieplannen als een beleidsstrategie ter bescherming tegen negatieve effecten van ondernemingen op...