Languages

Groene Groei Strategie

In een context waarin ongerustheid over het milieu en over de dreigende klimaatverandering een steeds belangrijker onderdeel wordt van het economische beleid, besliste de OESO Ministerraad in 2009 dat werk gemaakt moest worden van een Groene Groei Strategie (GGS), met als uitgangspunt het principe dat groei kan – en moet – samengaan met oog voor het milieu.

Groene groei betekent aldus dat economische groei en ontwikkeling worden nagestreefd zonder dat de voor ons welzijn zo belangrijke hulpbronnen en milieudiensten overmatig worden geëxploiteerd. De omschakeling naar een dergelijke groene groei vereist investeringen en vernieuwingen, die tot duurzame groei zullen bijdragen en nieuwe economische kansen zullen creëren.

Groene groei kan duurzame ontwikkeling niet vervangen en is er veeleer een onderdeel van. Het betreft een minder ruim gebied en houdt een operationele beleidsagenda in die concrete, meetbare vooruitgang kan helpen boeken op het raakvlak tussen de economie en het milieu. De strategie voor groene groei van de OESO is gebaseerd op de omvangrijke analyses en beleidsmaatregelen die zijn voortgevloeid uit de conferentie van Rio twintig jaar geleden. De strategie omvat een duidelijke en gerichte agenda voor het verwezenlijken van de in Rio geformuleerde doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling. Groene groei moet de noodzakelijke voorwaarden creëren voor innovatie, investeringen en concurrentie, welke kunnen leiden tot nieuwe bronnen van economische groei die de ecosystemen niet overmatig belasten.

In strategieën voor groene groei moet specifiek aandacht worden besteed aan het onrecht en de vele sociale problemen die direct kunnen voortvloeien uit het vergroenen van de economie, zowel op nationaal als internationaal niveau. Dit is namelijk essentieel voor de succesvolle uitvoering van een beleid voor groene groei. Strategieën moeten met andere woorden worden aangevuld met initiatieven die gericht zijn op de bredere sociale pijler van duurzame ontwikkeling.