Languages

EU Strategie Duurzame Ontwikkeling

De eerste Europese Strategie Duurzame Ontwikkeling (EU-SDS) werd aangenomen door de Raad in Juni 2001. Vier prioritaire uitdagingen werden hierin geïdentificeerd: klimaatverandering; duurzaam vervoer; volksgezondheid; behoud en beheer van de natuurlijke hulpbronnen.

In 2006 werd de oorspronkelijke strategie herzien en verder uitgewerkt tot één samenhangend plan waarin uiteengezet wordt hoe de EU op meer doeltreffende wijze de beginselen van duurzame ontwikkeling zal kunnen naleven door acties te ondernemen en te ontwikkelen die de EU in staat stellen een aanhoudende verbetering van de levenskwaliteit voor de huidige en de toekomstige generaties te bewerkstelligen, door duurzame gemeenschappen tot stand te brengen die de hulpbronnen efficiënt kunnen beheren en gebruiken en die het potentieel van de economie voor ecologische en sociale innovatie kunnen benutten. Op deze manier wil de EU welvaart, milieubescherming en sociale samenhang garanderen.

Drie prioritaire uitdagingen worden toegevoegd aan de bestaande lijst: duurzame productie en consumptie; sociale inclusie, demografie en migratie; en mondiale uitdagingen inzake armoede en duurzame ontwikkeling. Twee horizontale onderwerpen die verband houden met de totstandkoming van een kennismaatschappij worden eveneens toegevoegd: onderwijs en training; en onderzoek en ontwikkeling.

Bij de herziening van de EU-SDS in 2006 werd eveneens voorzien in een nieuw proces voor evaluatie en verslaglegging betreffende de uitvoering ervan. Om de twee jaar gaat de Commissie een voortgangsrapport publiceren, dat nadien door de Europese Raad van december gebruikt wordt bij de evaluatie van de EU-SDS. Op basis daarvan kan diezelfde Europese Raad algemene richting geven bij het beleid, strategie en instrumenten betreffende duurzame ontwikkeling. Er werd ook bepaald dat ten laatste tegen 2011 de Europese Raad dient te beslissen over het opstarten van een omvattende herziening van de EU-SDS.

De eerste evaluatie vond plaats in 2007. De meest recente evaluatie vond plaats in 2009. In dit kader herbevestigde de Europese Raad van 10 en 11 december 2009 dat duurzame ontwikkeling een fundamentele doelstelling blijft onder het Verdrag van Lissabon. De EU-SDS blijft dus dienst doen als langetermijnvisie en vormt het overkoepelend kader voor al het beleid en de strategische keuzes van de Unie omtrent duurzame ontwikkeling. Verder wordt nog gewezen op de noodzaak van bijkomende aandacht voor een aantal niet-duurzame trends: klimaatsverandering, energie, biodiversiteitverlies, beheer van natuurlijke hulpbronnen.

Vooralsnog is het niet duidelijk in welke mate een beslissing genomen zal worden over een omvattende herziening van de EU-SDS. Maar we kunnen binnenkort zeker nieuws verwachten hieromtrent gezien de Europese Unie een voorbeeldfunctie kan aannemen bij het slagen van de mondiale implementatie van de SDGs.