Languages

Federaal plan voor Duurzame Ontwikkeling (FPDO)

België was een van de eerste landen die een federale strategie voor duurzame ontwikkeling uitwerkte als gevolg van de verbintenissen die werden aangegaan tijdens de VN-conferentie in Rio in 1992.

Het wettelijke kader (wet van 5 mei 1997) is gebaseerd op een beleidscyclus (Plan - Do - Check - Act) voor het uitwerken van de federale plannen voor duurzame ontwikkeling (FPDO) en het opstellen van de federale rapporten over duurzame ontwikkeling. In cycli van 5 jaar bepalen de FPDO de acties en maatregelen die op federaal niveau moeten worden genomen om enerzijds een deel van de internationale en Europese verbintenissen en anderzijds de doelstellingen van de federale langetermijnvisie over duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. Deze acties worden uitgevoerd door de federale administraties en vervolgens geëvalueerd door de Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau. Deze evaluatie dient dan als basis voor een nieuwe cyclus van 5 jaar. Sinds 1999 werden twee federale plannen voor duurzame ontwikkeling opgesteld: FPDO 2000-2004 en FPDO 2004-2008. Door de toenmalige politieke context en de wetsherziening is het FPDO 2009-2012 in de ontwerpfase gebleven. Momenteel wordt een nieuw voorontwerp van FPDO 2014-2019 uitgewerkt. Dit wordt het eerste plan dat de uitdagingen van de federale langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling als uitgangspunt zal nemen.

Van voorontwerp tot plan

In de beleidscyclus van het FPDO is de ICDO verantwoordelijk voor het voorstellen van acties en maatregelen die het geleidelijk in werking treden van de doelstellingen van de langetermijnvisie mogelijk maken. Hiervoor baseert ze zich o.a. op het federaal rapport voor duurzame ontwikkeling van de Taskforce Duurzame Ontwikkeling van het Federaal Planbureau. Het opstellen van het federaal plan voor duurzame ontwikkeling verloopt in verschillende fasen. In de eerste fase werkt de ICDO samen met experten uit verschillende federale overheidsdiensten aan het voorontwerp van het federaal plan voor duurzame ontwikkeling. Deze tekst bevat een eerste voorstel van maatregelen en acties die de federale overheidsdiensten in de volgende beleidscyclus zullen uitvoeren. Dit voorontwerp wordt in de tweede fase ter raadpleging voorgelegd. In deze fase kan in principe iedereen, burgers en middenveldorganisaties, opmerkingen en suggesties ter verbetering formuleren. De Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling is verplicht om een advies op te stellen over dit voorontwerp. De ICDO verwerkt alle opmerkingen en past de tekst aan waar nodig. Aan het einde van deze fase spreken we van het ontwerp van het federaal plan voor duurzame ontwikkeling. Dit ontwerp wordt door de ICDO overgemaakt aan de federale regering. In de derde en laatste fase beslist de federale regering over het ontwerp. Zij kan de tekst wijzigen, bijsturen en tenslotte goedkeuren. Na deze goedkeuring door de federale regering is het federaal plan voor duurzame ontwikkeling definitief.