Languages

SDG Forum 2019: feedback over de workshop materialiteit

Tijdens het SDG Forum 2019 heeft het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) een debat georganiseerd over de kwestie van de “materialiteit”. Wat is het nut van een materialiteitsanalyse? Wat zijn er de voordelen van? Hoe kunnen de SDG’s in de materialiteitsanalyse worden geïntegreerd? Evenveel vragen waarop wij een antwoord wilden geven, samen met Maarten Ipers (VUB), Cindy Vanvelthoven (De Winning), Koen Schelkens (Fluvius), Cindy Dequesne (FOD Mobiliteit), Katleen Cuypers (Artsen zonder Vakantie) en Ellen Vandeputte (Stad Harelbeke). 

 

Wat is materialiteit?

Materialiteit gaat over wat er werkelijk toe doet. Het gaat over de relevante uitdagingen van een organisatie. Deze uitdagingen kunnen een belangrijke impact hebben op de financiële, economische en ecologische werking van de organisatie, en op zijn werknemers en externe stakeholder.

Wat is het nut van een materialiteitsanalyse?

Maarten Ipers, VUB: De VUB heeft de voorbije strategische cyclussen een evolutie ondergaan van ad hoc duurzaamheidsinitiatieven naar een meer structurele aanpak. Onze doelstelling is de strategische integratie van duurzame ontwikkeling, met SDGs als referentiekader, in het beleid, de rapportering, de beslissingsvorming en de werking van onze faculteiten, diensten en partners. De SDG materialiteitsanalyse moet een duidelijke basis vormgeven om de strategie en doelstellingen voor de komende jaren aan op te hangen. In ons Algemeen Strategisch Plan 2030 zijn de SDGs opgenomen als toetssteen voor strategische projecten en het beleid.

Cindy Vanvelthoven, De Winning: De Winning bracht in 2013 een eerste GRI-rapport uit. Sinds het rapport van 2016 krijgen de SDG’s een plaats in het duurzaamheidsbeleid van de Winning. Met een materialiteitsanalyse wilden we vooral onze sociale impact beter begrijpen en in kaart te brengen. 

Welke voordelen biedt de integratie van de SDG-dimensie?

Cindy Dequesne, FOD Mobiliteit: De FOD Mobiliteit is zich sterk bewust van het belang van de uitdagingen die verband houden met duurzame ontwikkeling en door deze materialiteitsanalyse hebben wij een goede visie op onze toekomstige keuzen. En onder meer op onze strategische doelstellingen. Op die manier konden we de uitdagingen voor onze FOD definiëren. De gedachtewisseling met de stakeholders was ook interessant en stelde ons in staat om een visie te hebben op onze verwachtingen, die voor sommigen  meer in lijn waren met onze operationele doelstellingen van goed bestuur. Als België zijn doelstellingen voor 2030 wil bereiken, is het van essentieel belang om ze van bij het begin te integreren.

Ellen Vandeputte – Stad Harelbeke: Beleid van lokale besturen gebeurt nog steeds vaak vanuit buikgevoel of politieke agenda’s. Het was voor ons belangrijk, met een materialiteitsanalyse, om het buikgevoel te objectiveren, en prioriteiten in beeld te brengen. Zo kunnen we makkelijker beleidskeuzes maken De toevoeging van de SDG’s was voor ons een belangrijke voorwaarde om het te doen, omdat zij deel uitmaken van ons beleidskader.

Hoe makkelijk (of moeilijk) vonden jullie het om de 17 SDGs (en eventueel de 169 targets) te vertalen naar de eigen werking?

Maarten Ipers, VUB: De SDG’s en 169 targets zijn een holistische, globale agenda die niet rechtstreeks gericht is op de werking van een organisatie. Het was geen eenvoudige oefening om de duurzame ontwikkelingsagenda te vertalen naar de realiteit van de VUB. In een eerste fase heeft de VUB impactketens opgesteld uit de documentanalyse, interviews en workshops. Deze impactketens hebben we naast de subtargets per SDG geplaatst en de prioritaire thema’s gekoppeld aan de relevante subtargets.

Cindy Dequesne, FOD Mobiliteit: Sinds het NVR-rapport (National Voluntary Review - het Belgische voortgangsrapport over de implementering van de SDG’s) zijn we eraan gewend om te werken met de SDG’s in het achterhoofd. Het FIDO-project waaraan we deelnamen, bood ons de mogelijkheid om een SDG-assessment uit te voeren. Hiertoe stelden de directeurs-generaal directe vertegenwoordigers voor met een goede kennis van het onderwerp, wat de taak vergemakkelijkte. De analyse was bedoeld om de positieve of negatieve bijdrage met betrekking tot de 17 SDG’s en met name de 169 doelstellingen te beoordelen. Om dit te doen, werd elke doelstelling onderzocht in het licht van de activiteiten of verantwoordelijkheden van onze verschillende departementen. Het SDG-assessment is een soort zelfevaluatie. Er worden goede en/of slechte punten gegeven. Het is belangrijk om tijdens de hele evaluatie objectief te blijven.

Welk advies zou je geven aan een organisatiedie een SDG-materialiteitsanalyse wil doen?

Koen Schelkebs, Fluvius: Ten eerste, doe het! Het is een waardevolle oefening en levert nuttige input voor de bedrijfsstrategie en voor het leggen van prioriteiten in de strategie en bij concrete acties. Ten tweede, neem een expert onder de arm. Dat vergemakkelijkt het objectiveert het proces.

Katleen Cuypers, Artsen Zonder Vakantie: Een materialiteitsanalyse is zeer complex. Daarom is het zeker aan te raden om je te laten begeleiden door een extern bureau met voldoende expertise in de materie. Het lijkt evident, maar toch is het goed om vooraf uitgebreid te bepalen wat je met de analyse wil bereiken of waarvoor je de resultaten wil gebruiken. Daarnaast is het aan te raden om de medewerkers van bij het begin te betrekken. Bij de impactworkshop die wij organiseerden, was slechts een beperkte groep vaste medewerkers aanwezig. Achteraf gezien was het beter geweest om meer mensen uit te nodigen.

Tot besluit, de materialiteitsanalyse:

  • helpt uw bedrijf de uitdagingen waarmee u te maken krijgt te definiëren en te prioriteren.
  • maakt het mogelijk de duurzaamheidsdimensie te integreren in een strategische langetermijnvisie. 
  • gebeurt samen met de werknemers en de stakeholders.

Wenst u meer informatie over de materialiteitsanalyse, neem dan zeker contact op met Wallyn Katherina Katherina.Wallyn@fido.fed.be  of bekijk de samenvatting van de workshop.