Languages

Minister Marghem stelt prioritaire beleidsacties duurzame ontwikkeling 2018 voor in het parlement

De minister voor Duurzame Ontwikkeling, Marie-Christine Marghem, stelde op woensdag 22 november haar beleidsnota Energie, leefmilieu en duurzame ontwikkeling voor in de Kamercommissie Volksgezondheid. De beleidsnota schetst de prioriteiten en acties voor het aankomende jaar 2018.

SDGs als leidraad voor een duurzamere wereld.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (In het Engels: Sustainable Development Goals of SDGs), aangenomen door de VN in 2015, vatten duurzame ontwikkeling samen in 17 doelen en 169 subdoelen. De SDGs hebben een wereldwijd draagvlak en helpen overheden, middenveldorganisaties en burgers om de wereld op een meer duurzame koers te zetten tegen 2030. Eén van de belangrijkste prioriteiten van de duurzame ontwikkeling is dan ook de SDGs te introduceren en integreren binnen de overheid, het bedrijfsleven en bij het grote publiek. België heeft hierin al zijn eerste stappen gezet door het opstellen van een National Voluntary Review  en een GAP-analysis.

Deze rapporten schetsen wat België momenteel doet om de SDGs tegen 2030 te realiseren. De GAP-analysis gaat nog een stapje verder en onderzoekt ook waar het huidig federaal beleid kan worden bijgestuurd om nog meer in lijn met de SDGs te staan. In 2018 gaan we aan de slag met deze resultaten en bekijken we welke acties en stappen genomen kunnen worden, enerzijds door de huidige regering op kort termijn, en anderzijds door de volgende regering op lang termijn, om België te verduurzamen.  Ook gaan er in 2018 6 nieuwe SDG voices  aan de slag om het grote publiek warm te maken voor de SDGs. Tenslotte werkt de Antwerp management school, in opdracht van het FIDO, aan een SDG-barometer. Deze online tool moet bedrijven helpen om de SDGs te integreren in hun werking.

Een maatschappelijk verantwoorde overheid als voorbeeld.

Maatschappelijk verantwoorde overheden en bedrijven zijn een belangrijke bouwsteen van een duurzame maatschappij. In 2017 heeft België zijn visie op maatschappelijke verantwoordelijkheid nog eens herzien en opgetekend in een nieuw actieplan Bedrijven en Mensenrechten. In 2018 rapporteert de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling voor het eerst over het al dan niet succes van de acties in dit plan.

De overheid zelf neemt ook zijn voorbeeldfunctie op. Ten eerste blijft het prioritair dat overheidsdiensten hun maatschappelijke impact analyseren en op basis hiervan duurzame beslissingen nemen. Cruciaal hiervoor is een goede materialiteitsbepaling in overleg met alle betrokken partijen. Het FIDO start daarom een pilootproject op om overheidsdiensten te begeleiden in dit proces. Uiteindelijk is het de bedoeling dat overheidsdiensten om de twee jaar hun materialiteit bepalen in een duurzaamheidsverslag. Ook buiten de overheid worden zulke initiatieven aangemoedigd en ondersteunen we de Prijs voor het beste duurzaamheidsverslag. Ten tweede gaan we in 2018 aan de slag met de evaluaties en onderzoeken rond de duurzaamheid van onze eigen productieketens.  De resultaten, aanbevelingen in reactie op de vastgestelde pijnpunten en uitdagingen zullen geïntegreerd worden in de gids voor duurzame aankopen.

Megatrends: een wereld in verandering.

Megatrends zijn grote, vaak wereldwijde, veranderingen en evoluties die tekenend zijn voor onze toekomst en een grote impact hebben op het leefmilieu, de maatschappij en de economie. Het FIDO neemt daarom een aantal van deze megatrends onder loep en bekijkt hun mogelijke impact op de duurzame ontwikkeling, de SDGs en onze eigen langetermijnvisie voor Duurzame ontwikkeling. Onze beleidsmedewerkers buigen zich intern over ‘de bevolkingsgroei’, ‘Big Data’ en ‘de toenemende vraag naar energie’. Een externe organisatie analyseert, in opdracht van het FIDO, ‘de toenemende grondstoffenschaarste’.

De volledige beleidsnota vindt u hier.