Languages

Regelgevingsimpactanalyse

De RIA heeft als doel om de kwaliteit van het openbaar beleid te verbeteren door op voorhand de potentiële gevolgen van het project te analyseren. De analyse kijkt zowel de economische als de maatschappelijke en ecologische impact van het project.

Op deze manier kunnen eventuele correcties  of begeleidende maatregelen al bij aanvang van het project worden doorgevoerd. De RIA is in het leven geroepen door de overheden die ook verantwoordelijk waren voor zijn voorganger, de effectenbeoordelingen (DOEB). De  structuur en de doelstellingen van de langetermijnvisie voor duurzame ontwikkeling golden als een inspiratiebron. Na een ruime testfase en het advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven werden het formulier en de handleiding aangepast en werd  er ook een onlinetoepassing ontwikkeld. Bij periodes worden er informatiesessies georganiseerd.

De RIA-procedure lijkt erg op die van de DOEB, maar wij vestigen toch uw aandacht op de volgende elementen:

  • het toepassingsgebied: de wet stelt dat enkel regelgevingsontwerpen die onderworpen zijn aan de goedkeuring van de ministerraad de RIA-procedure verplicht dienen te volgen. Voor de andere ontwerpbesluiten van de ministerraad mag de RIA facultatief worden uitgevoerd en kan het advies van het Impactanalysecomité worden gevraagd.
  • de vereenvoudigde procedure:
    • de categorieën van vrijstelling en niet-toepassing zijn vastgelegd in de wet.
    • de impactanalyse verloopt in één enkele fase: het is niet meer nodig om een tweede grondigere analyse uit te voeren indien er potentiële negatieve effecten worden vastgesteld
    • de 33 thema's van de DOEB zijn herschikt in 21 thema's die eveneens andere thema-analyses dekken (administratieve lasten - Kafka-test, gender, kmo, coherentie van het ontwikkelingsbeleid). Het invulformulier is ook compacter en gebruiksvriendelijker geworden (onlinetoepassing, kernwoorden als voorbeeld, enz.).
  • kwaliteitsbewaking: de RIA-ontwerpen mogen voor advies worden voorgelegd aan het Impactanalysecomité (IAC) . In dat geval formuleert het comité niet-bindende aanbevelingen (binnen een termijn van 5 werkdagen). Het IAC zal een jaarrapport publiceren over de follow-up van de procedure.

Met vragen over de RIA kunt u steeds terecht bij een helpdesk via: ria-air@premier.fed.be

Nuttige website: