Languages

Persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres…

We verzamelen persoonsgegevens wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de website www.duurzameontwikkeling.be. In uw browser beginnen ze met ‘https://www.duurzameontwikkeling.be’.  Wanneer een link u naar een andere website, portaalsite, online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten
 • u contact met ons opneemt

U bent beschermd  op basis van:

 • de Europese verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)
 • de algemene wetgeving van gegevensbescherming die in werking trad op 25 mei 2018.

Inhoudstafel

 1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen
 2. Verwerkte gegevens
 3. Gebruik van cookies
 4. Bewaringsduur
 5. Veiligheid
 6. Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen
 7. Klachten
 8. Contact

   1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

  Op de wereldtop over Duurzame Ontwikkeling in Johannesburg in 2002 heeft België een aantal toezeggingen gedaan rond dit thema. De Federale Overheidsdienst Programmering Duurzame Ontwikkeling - POD DO - is opgericht om aan deze verplichtingen te voldoen.

  In 2014 werd de POD DO omgevormd tot het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO). De bedoeling van deze organisatorische wijziging was het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling kracht bij te zetten door duurzame ontwikkeling in het kernbeleid van de regering te verankeren. Het FIDO is de federale overheidsdienst die de Belgische federale regering bijstaat in de voorbereiding van het beleid inzake duurzame ontwikkeling. Daarnaast staat ze ook in voor de coördinatie en uitvoering van dit beleid. Het FIDO staat voor Motivatie, Integratie en Innovatie. We gaan geen uitdaging uit de weg, zoeken naar duurzame oplossingen door een transversale aanpak en willen met vernieuwde ideeën verandering brengen. De vier strategische doelstellingen van het FIDO:

  • De motor zijn achter het beleid inzake duurzame ontwikkeling in België
  • Erkend worden als een referentie in België wat betreft het beleid ter ondersteuning van maatschappelijke verantwoordelijkheid
  • De vector zijn bij de integratie van de federale strategie (op korte, middellange en lange termijn) inzake duurzame ontwikkeling in alle beleidssectoren
  • Duurzame ontwikkeling integreren in het intern beheer van het FIDO

  (Nuttige link: Koninklijk besluit houdende oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister)

  Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling verzamelt en verwerkt persoonsgegevens om:

  • u in te lichten
  • uw vragen te beantwoorden
  • de dossiers die u aanbelangen te behandelen
  • om uw SDG initiatieven te publiceren op de website

  Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling verzamelt en verwerkt deze gegevens op anonieme wijze:  

  • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren
  • om u een antwoord te geven in uw taal

  Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

  2. Verwerkte gegevens 

  De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

  Situaties

  Verzamelde en verwerkte gegevens

  U raadpleegt een of meerdere pagina’s

  • IP-adres

  U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons op

  • Naam, voornaam, organisatie, emailadres en eventueel uw telefoonnummer dat u opgeeft.
  • Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer.
  • Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail.

  U reageert op een enquête of projectoproep die wij lanceren 

  • Naam, voornaam, organisatie, e-mailadres, statuut en adres van uw organisatie, BTW- en RSZ-nummer van uw organisatie, uw IBAN rekeningnummer en het aantal medewerkers in uw organisatie.
  • Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer.
  • Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail.

   

  De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

  Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar  uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

  • taalkeuze
  • gebruikte zoekmachine
  • gebruikte trefwoorden
  • website waarlangs u gekomen bent
  • geraadpleegde pagina’s
  • raadplegingsduur per pagina
  • lijst van gedownloade bestanden
  • datum en uur van toegang
  • gebruikte browser
  • platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

  3. Gebruik van cookies

  De website gebruikt de volgende cookies :

  • Acceptiecookies: Als u het cookiebeleid accepteert, dan plaatst de website een cookie zodat hij uw keuze terugvindt voor één maand lang. Na een maand verdwijnt de cookie en krijgt u een nieuwe uitnodiging om ons cookiebeleid te accepteren.
  • ‘Sign in’-cookies: Wanneer u zich aanmeldt op onze website, wordt er een cookie bijgehouden. Deze cookie is essentieel om de website te kunnen navigeren en gebruiken.
  • Taalcookies: deze cookie stelt de website in staat om uw taalkeuze te onthouden gedurende de lengte van uw surfsessie.
  • Cookies voor gegevensanalyse: Deze cookies volgen (de herkomst van)  uw bezoek . We gebruiken ze om statistieken samen te stellen waarmee we de website kunnen optimaliseren en de navigatie aangenamer te kunnen maken. De gegevens worden anoniem geanalyseerd. De verzamelde informatie wordt niet doorgegeven aan derden en wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

  4. Bewaringsduur

  De bewaringsduur:

  • van uw IP-adres is  12 maanden
  • van de cookies is 13 maanden
  • van de uitwisselingen via het contactformulier en via e-mail is 12 maanden  

  Persoonsgegevens in het kader van een enquête of projectoproep, of in het uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, worden langer bewaard.  

  5. Veiligheid

  Het Federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

  Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

  Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s. 

  6. Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

  U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen. We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten het hoofd moeten bieden aan tal van aanvragen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen. Stuur een e-mail of een brief naar onze Functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

  dpo@premier.fed.be

  Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling
  Ter attentie van de data policy officer
  Hertogstraat 4
  1000 Brussel

  7. Klachten

  Als u vindt dat  het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

  Gegevensbeschermingsautoriteit
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel
  E-mail: commission@privacycommission.be

  8. Contact

  Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze Functionaris voor gegevensbescherming: dpo@premier.fed.be

  U kan op elk moment uw account op onze website verwijderen door een mail te sturen naar communicatie@fido.fed.be