Languages

De SDG’s tegen 2030 realiseren: de tijd dringt - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2024

Het Federaal Planbureau (FPB) publiceerde op 25 juni een rapport waarin de implementatie van het Federaal Plan voor Duurzame Ontwikkeling, aangenomen door de regering in 2021, wordt geanalyseerd. Daaruit blijkt dat halfweg de looptijd van het plan 50% van de maatregelen in uitvoering is. Ten opzichte van vorig jaar heeft de federale regering vooruitgang geboekt in de uitvoering van het plan, maar om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) te bereiken zal het volgende plan ambitieuzer moeten zijn en worden de SDGs best als leidraad voor heel het beleid gebruikt.

Plan voor duurzame ontwikkeling verder uitvoeren

In oktober 2021 heeft de federale regering haar plan voor duurzame ontwikkeling vastgesteld. Het FPB, verantwoordelijk voor zijn evaluatie in het kader van de wet over duurzame ontwikkeling, heeft de uitvoering van de 239 maatregelen uit dat plan geanalyseerd. Begin 2024, zowat halfweg de looptijd van het plan, is:
•    50 % van de maatregelen in uitvoering
•    22 % in voorbereiding
•    2 % in monitoring
•    25 % zonder gevolg gebleven
•    1% zonder informatie

Begin 2023, toen de stand van zaken voor het eerst werd opgemaakt, was 34% in uitvoering, 28% in voorbereiding, 29% zonder gevolg en 9% zonder informatie. Er is dus vooruitgang geboekt. Het plan moet de twee komende jaren verder uitgevoerd worden.

Een meer gedetailleerde doorlichting volgens soort maatregel toont dat zowel maatregelen die regulerende en economische instrumenten inzetten als maatregelen met een direct effect op de samenleving meer worden uitgevoerd. Dat pleit ervoor in toekomstige plannen meer van die maatregelen op te nemen. Ook verantwoordelijken en een tijdschema vermelden, bevordert de uitvoering van maatregelen.

Het rapport presenteert ook acht casestudies die samen 46 maatregelen behandelen. Die studies gaan onder meer over de federale overheid als te verduurzamen organisatie en over de transformatie van voedselsystemen. In de acht casestudies is ook de samenwerking tussen overheidsdiensten een aandachtspunt.

Ambitieuzer duurzame-ontwikkelingsbeleid vereist

Om de vooruitgang van ons land naar de 17 SDGs te evalueren, onderzocht het FPB 51 indicatoren in een eerdere studie van februari 2024. Daaruit blijkt dat België bij voortzetting van de huidige trends minder dan één derde van die doelstellingen zal bereiken tegen 2030.

Het Federaal plan duurzame ontwikkeling van 2021 geeft wel een aantal aanzetten waarmee het de SDGs helpt realiseren, maar dat is niet voldoende. Daarom zou de volgende federale regering een ambitieuzer plan voor duurzame ontwikkeling moeten aannemen, met concrete doelstellingen voor België. Volgens de wet over duurzame ontwikkeling moet dit plan binnen het jaar na de regeringsvorming aangenomen worden.

Buiten het federaal plan pleit de omvang van de aan te pakken uitdagingen er ook voor om de SDGs als leidraad te gebruiken in alle beleidsdomeinen. In 2021 heeft de federale regering trouwens beslist dat alle ministers in hun jaarlijkse beleidsnota’s moeten aangeven hoe ze met hun beleid aan de SDGs bijdragen.


Meer informatie

Tijd voor een ambitieuzer beleid voor duurzame ontwikkeling (Persbericht van het FPB 25/06/2024)

Rapport: De SDG’s tegen 2030 realiseren: de tijd dringt - Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2024

Nog maar acht jaar om de SDGs te verwezenlijken - Rapport 2022 van het Federaal Planbureau over duurzame ontwikkeling

De inhoud op deze pagina gaat over de volgende SDGs