Languages

Klimaat en economisch bestuur in een Europees kader: welke implicaties voor België?

Date: 
Monday, June 24, 2024 - 09:30

Conferentie georganiseerd door de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) en de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven


Waar en Wanneer: Maandag 24 juni  | Conferentiecentrum FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) - Simon Bolivarlaan 30, 1000 Brussel

 

CONTEXT EN DOELSTELLING

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling spelen, elk in hun respectieve bevoegdheidsdomeinen, een cruciale rol in het federale overleg, door politieke besluitvormers te voorzien van adviezen en inzichten over sociaaleconomische kwesties en duurzame ontwikkeling. We streven er ook naar om relevante voorstellen voor overheidsbeleid te formuleren en een geïnformeerd publiek debat te organiseren.

Het seminarie wil belanghebbenden en politieke actoren bewust maken van de gevolgen van klimaatontwrichting voor de overheidsbegrotingen: de financiering van mitigatie- en adaptatiemaatregelen, de financiering van de hulp en wederopbouw die nodig zijn na rampen, de invoering van instrumenten om schokken te verzachten of op te vangen, enz.

OP DE AGENDA

De volgende punten zullen behandeld worden:

  • De macro-economische en macrobudgettaire gevolgen van klimaatontwrichting in België evalueren
  • De gevolgen van het klimaatbeleid op de overheidsfinanciën op korte, middellange en lange termijn in België: de kost van de groene transitie en de budgettaire houdbaarheid ervan
  • Overheidsinvesteringen voor het klimaat in België binnen het nieuwe Europese begrotingskader.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Het seminarie zal, enkel in persoon, plaatsvinden op 24 juni 2024 van 9u30 tot 14u00.

Er zal u een lunch worden aangeboden om 13u00.

Het seminarie wordt gehouden in het FR en het NL. Er wordt simultaanvertaling voorzien.

Deelname is gratis, maar u moet u wel vooraf inschrijven via deze link: https://frdo-cfdd-admin.be/Account/JoinForum/1274/

Aarzel niet om deze uitnodiging te delen, vooral op sociale media. 


Meer info

20240624 | Klimaat en economisch bestuur in een Europees kader: welke implicaties voor België? - FRDO