Languages

De ICDO is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle federale overheidsdiensten en van het ministerie van Defensie. De Gewesten en Gemeenschappen worden eveneens uitgenodigd om een lid aan te duiden. Het Federaal Planbureau en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen worden er vertegenwoordigd door een waarnemer. Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) neemt het voorzitterschap van de ICDO waar.

Link: Koninklijk besluit van 15 februari 2016 houdende ontslag en benoeming van de leden van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling.

Voorzitter:

Dieter Vander Beke

Secretarissen:

 • Anneleen Malesevic ;
 • Cédric Van De Walle.

Leden vertegenwoordigers van de FOD's, POD's en het ministerie van Defensie:

 • Christophe Cuche, vertegenwoordiger van Kanselarij van de Eerste Minister; plaatsvervangster: Aude VAN GROOTENBRUEL;
 • Géraldine Matt, vertegenwoordigster van de FOD Personeel en Organisatie; plaatsvervanger: Vincent TRIEST;
 • Rika Denduyver, vertegenwoordigster van de FOD Budget en Beheerscontrole; plaatsvervangster: Elke BLOMMAERT;
 • Delphine Duprez, vertegenwoordigster van de FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);
 • Ellen Cheyns, vertegenwoordigster van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking; plaatsvervanger: Tim BOGAERT;
 • Els Braeye, vertegenwoordigster van de FOD Binnenlandse Zaken; plaatsvervanger: Frank DE NEVE ;
 • Jacques Baveye, vertegenwoordiger van de FOD Financiën; plaatsvervangster: Ilse NEIRINCKX;
 • Cindy Dequesne, vertegenwoordigster van de FOD Mobiliteit en Vervoer; plaatsvervanger: Thierry DESSILLY;
 • Els Borgers, vertegenwoordigster van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg; plaatsvervanger: Stany CHIGOHO KALIMO ;
 • Liesbeth Maho, vertegenwoordigster van de FOD Sociale Zekerheid; plaatsvervanger: Peter BAEKE;
 • Marielle Smeets, vertegenwoordigster van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu; plaatsvervanger: Pol GERITS;
 • Cindy Renard, vertegenwoordigster van de FOD Justitie; plaatsvervanger: Paul LOGGHE ;
 • Françoise Devleesschouwer, vertegenwoordigster van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie; plaatsvervanger: Christian FERDINAND ;
 • Peter Vanderstuyf, vertegenwoordiger van het Ministerie van Defensie; plaatsvervanger: Steve HAMELS ;
 • Jean-Marc Dubois, vertegenwoordiger van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie; plaatsvervangster: Bérengère STEPPE;
 • Benoît Vandervaeren, vertegenwoordiger van de POD Wetenschapsbeleid; plaatsvervangster: Anne FIERENS;

Vertegenwoordigers van de gemeenschaps- en gewestregeringen:

 • Ilse Dries, vertegenwoordigster van de Vlaamse Regering;
 • Kris Ronge, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering;
 • Anne Saudmont, vertegenwoordigster van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;
 • Daniel Hilligsmann, vertegenwoordiger van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap;
 • Natacha Zuinen, vertegenwoordigster van de Regering van het Waalse Gewest;
 • Pierre Moureaux, vertegenwoordiger van de Regering van de Franse Gemeenschap;

Waarnemers:

 • Patricia Delbaere, vertegenwoordigster van het Federaal Planbureau;
 • Jeroen Decuyper, vertegenwoordiger van het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.