Languages

Stakeholdersoverleg NAP 2.0

Stakeholdersoverleg rond het Nationaal Actieplan (NAP) 2.0 « Ondernemingen en mensenrechten »

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en de FOD buitenlandse zaken hebben op 18 januari 2022 het startsein gegeven voor de stakeholdersraadpleging rond het tweede Belgische Nationaal Actieplan 2.0 “Ondernemingen en mensenrechten”. Experten vanuit de overheid, het bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld hebben tot donderdag 3 maart 2022 de tijd om hun actievoorstellen in te dienen.

Tijdens het startevent reflecteerden vertegenwoordigers van de federale, Vlaamse en Waalse overheid over de uitdagingen en obstakels die België moet aanpakken in zijn tweede nationale actieplan. Daarnaast gaven experten van de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO) uitleg over het proces en de planning van de stakeholdersdialoog en over de behandeling van de stakeholdersadviezen.

Hierbeneden vindt u de relevante documenten om te kunnen deelnemen aan de stakeholdersdialoog rond het Nationale Actieplan (NAP) 2.0 “Ondernemingen en Mensenrechten”.

Dien uw actievoorstellen voor NAP 2.0 in

Stakeholders kunnen via het “dashboard NAP 2.0” concrete acties voorstellen die bijdragen aan de implementatie van de  VN-richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten  (UNGPs) in België. Dit dashboard ordent de aanbevelingen voor het 2de Nationale Actieplan volgens de pijlers van de  VN-Richtlijnen voor bedrijven en mensenrechten (UNGPs) : 

  1. verplichting van de staat om de mensenrechten te beschermen,
  2. de verantwoordelijkheid van ondernemingen om de mensenrechten te respecteren en
  3. toegang tot rechtsmiddelen.

De aanbevelingen in dit dashboard zijn gebaseerd op de National Baseline Assesment van 8 maart 2021 (NBA – Zie context).

Download het dashboard NAP 2.0 hier. 

Deadline actievoorstellen NAP 2.0

De deadline voor het indienen van het dashboard NAP 2.0 is 3 maart 2022.

Gelieve het dashboard via mail op te sturen naar de ICDO experten Hamida Idrissi (Hamida.Idrissi@fido.fed.be) en Dirk Breuer (Dirk.Breuer@diplobel.fed.be).

Download het dashboard NAP 2.0 hier. 

Wat ging vooraf ?

De ontwikkeling van het 2de Nationale Actieplan “Ondernemingen en Mensenrechten” bouwt voort op het eerste Actieplan “Ondernemingen en Mensenrechten” en op de National Baseline Assessment on Business & Human Rights (NBA). In deze NBA zijn we nagegaan welke vooruitgang Belgische overheden en bedrijven geboekt hebben sinds de goedkeuring van het eerste Nationaal Actieplan Ondernemingen & Mensenrechten. Ook evalueert deze NBA in welke mate Belgische overheden en bedrijven de UNGPs toepassen.

Het doel van de NBA was om tekortkomingen te identificeren en vervolgens aanbevelingen te doen, zodat Belgische overheden en bedrijven hun wettelijke, beleidsmatige en instrumentele kaders op één lijn kunnen brengen met de UNGP's.

De aanbevelingen in het NBA-rapport zijn nu vertaald in een dashboard om overheden en stakeholders te helpen met het formuleren van concrete en relevante acties.

Relevante documenten