Languages

Instrumenten

Het idee van mensenrechten is even eenvoudig als sterk. Mensenrechten respecteren lijkt voor velen een evidentie. In de praktijk worden ze toch nog vaak geschonden, meestal omdat men niet altijd goed op de hoogte is van de regels. Hieronder vindt u een lijst met hulpbronnen voor bedrijven en organisaties. Deze bronnen helpen u om het respect voor mensenrechten te integreren in het beleid en werking van je bedrijf of organisatie.

Toolbox Due Diligence

Met de ontwikkeling van een praktische, toegankelijke, gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke gids voor Belgische KMO's reikt het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling de nodige informatie en richtlijnen aan voor ondernemers die zich vertrouwd willen maken met het begrip zorgplicht en dit in hun activiteiten willen implementeren en integreren.

KMO’s kunnen deze online gids gebruiken om:

 • hun eigen productie- en waardeketen te leren kennen,
 • te leren hoe zij mogelijke risico's in deze keten op economisch, sociaal en milieugebied kunnen identificeren,
 • hun invloedssfeer af te bakenen
 • te ontdekken hoe zij hun impact binnen deze invloedssfeer kunnen vormgeven om de risico's te verminderen en hun ketens te verduurzamen.

Op de website kunnen KMO’s ook met een zelfevaluatie aan de slag die aantoont, wat hun verplichtingen zijn, wat ze al hebben bereikt en waar ze verdere actie moeten ondernemen.

Toolbox Mensenrechten
Dit instrumentarium biedt een toegankelijke en gebruiksvriendelijke set van instrumenten aan om organisaties (en hun belanghebbenden) te begeleiden bij hun mensenrechtenverplichtingen in het kader van hun activiteiten. Met deze Toolbox kan u ook uw basiskennis van het onderwerp testen.
Brochure "Toegang tot remediëring in België" (Federaal instituut voor Duurzame Ontwikkeling)

Hoe kun je een doeltreffende toegang tot de rechtspraak verkrijgen? Waar kun je steun of rechtsbijstand bekomen om je rechten te doen gelden? Wie zijn de sleutelactoren die bevoegd zijn in dit domein?
Wat is de meest geschikte procedure? Dit zijn maar enkele vragen waarop de brochure "Toegang tot remediëring in België" een pragmatisch en zo volledig mogelijk antwoord wenst te geven om een doeltreffende toegang te garanderen tot de beroepsmechanismen die ter beschikking staan van de slachtoffers van mensenrechtenschendingen.

(Ook beschikbaar in het EN & DE)

Op Belgisch en internationaal niveau bestaan verschillende beroepsprocedures. Heel wat van deze klachtenmechanismen zijn echter onvoldoende gekend en/of te moeilijk om toe te passen, wat dan een negatieve impact kan hebben zowel op de slachtoffers als op de bedrijven. Over het algemeen leidt dit gebrek aan duidelijkheid ter zake immers tot rechtsonzekerheid, wat noch in het belang van slachtoffers, noch in het belang van de bedrijven is. Om dit te verhelpen, werd een uitgebreid onderzoek (EN) gedaan over de bestaande remediëringsmechanismen die onder de bevoegdheid van de overheid vallen. De resultaten ervan werden in een brochure gegoten. De bedoeling van deze brochure is om de mensen en de bedrijven zo doeltreffend mogelijk te informeren over hun rechten en plichten en over de middelen om deze te (doen) naleven.

Ondanks het feit dat deze mechanismen bestaan, kunnen al dan niet belangrijke obstakels de effectieve toegang belemmeren tot een herstelmechanisme wanneer er sprake is van een schending van de mensenrechten. Naar aanleiding van de analyse van de mechanismen voor toegang tot remedies uitgevoerd door de Universiteit Antwerpen, werd een rapport van politieke aanbevelingen om deze obstakels te verwijderen opgesteld.

De leidraad over de mensenrechten in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Deens Instituut voor de rechten van de mens)

De naleving van de mensenrechten door bedrijven is van essentieel belang om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs - Sustainable Development Goals) te bereiken. Om bedrijven te helpen de naleving van de mensenrechten centraal te stellen binnen hun duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, heeft het Deens instituut voor de rechten van de mens een online leidraad opgesteld, die beschikbaar is in verschillende talen: de "Human rights guide to the Sustainable Development Goals" (SDGs).

Deze handleiding illustreert hoe de mensenrechten in de 17 SDGs zijn verankerd en verschaft concrete verbanden tussen de 169 doelstellingen en de internationale instrumenten. Deze leidraad is een essentieel instrument om:

 • inzicht te verwerven in de banden van onderlinge afhankelijkheid tussen:
  • de mensenrechten
  • de internationale arbeidsnormen
  • de verdragen en andere milieu-instrumenten
  • de SDGs
 • een programma, een implementering en een op de mensenrechten gebaseerd(e) opvolging en onderzoek tot stand te brengen
 • inzicht te verwerven in de banden tussen de regionale en internationale mensenrechteninstrumenten en de milieu-instrumenten