Languages

Internationaal Beleid

Het bepalen, vertegenwoordigen en behartigen van het Belgische standpunt betreffende multilaterale kwesties in verband met duurzame ontwikkeling valt onder de verantwoordelijkheid van de FOD Buitenlandse Zaken. Dat gebeurt aan de hand van Europees overleg (DGE) of multilateraal overleg (COORMULTI).

Het bepalen, vertegenwoordigen en behartigen van het Belgische standpunt betreffende multilaterale kwesties in verband met duurzame ontwikkeling valt onder de verantwoordelijkheid van de FOD Buitenlandse Zaken. Dat gebeurt aan de hand van Europees overleg (DGE) of multilateraal overleg (COORMULTI). 
In  de aanloop naar Rio+20, werd een bijkomend dialoog en analyseplatform gecreëerd om een Belgisch standpunt en een Belgische besluitvorming voor te bereiden. Namelijk de ICDO Werkgroep Internationaal Beleid Duurzame Ontwikkeling. . Die wil bijdragen aan een efficiënte, open en transversale voorbereiding, evenals aan een administratieve verankering van internationale dossiers inzake duurzame ontwikkeling in de Belgische context. Deze werkgroep is in geen geval een politiek beslissingsorgaan of een instelling die het Belgische standpunt bepaalt. Na de conferentie (juni 2012) heeft deze werkgroep zich gefocust op de opvolging van de beslissingen die tijdens Rio+20 genomen werden, meer bepaald op de procedures die daar werden opgestart. Zo heeft hij kunnen bijdragen aan de voorbereidingsprocedure van de Duurzame-ontwikkelingsdoelen, meer bepaald door COORMULTI Duurzame ontwikkeling te wijzen op de prioriteiten van de bestuursorganen.

Opdrachten :

  • Een efficiënte, open, participerende, coherente en multidisciplinaire bijdrage leveren aan de voorbereiding van het werk betreffende de internationale dossiers inzake duurzame ontwikkeling, meer bepaald met betrekking tot de opvolging van de beslissingen die genomen werden tijdens Rio+20 en tijdens de VN-top in het kader van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling voor het najaar van 2015;
  • Een beroep doen op de beschikbare vakkennis binnen de verschillende bestuursorganen (met inbegrip van de federale instellingen), het standpunt van de WG-leden verduidelijken en een dialoog aangaan om een nuttige bijdrage te leveren aan de Belgische politieke besluitvorming en standpunten;
  • Verslag uitbrengen aan de leden van de werkgroep over de uitkomst van multilaterale vergaderingen en onderhandelingen, zodat er een betere bestuursorganisatie wordt bereikt;
  • Het contact met andere belanghebbenden en maatschappelijke organisaties stimuleren zodat ze gemakkelijker kunnen deelnemen aan de voorbereidingsprocedure betreffende multilaterale onderhandelingen.
     

Krachtlijnen:

Momenteel zijn de activiteiten van de werkgroep opgeschort, de nodige coördinatie omtrent de uitvoering van de 2030 Agenda van internationale organisaties vindt namelijk plaats binnen de standpuntbepalingsorganen DGE (Europees beleid) en COORMULTI (internationaal beleid) van de FOD Buitenlandse Zaken. 

  • Grote werven binnen de DGE zijn voornamelijk de voorbereiding van de EU Raadswerkgroep 2030 Agenda die reeds verschillende Raadsconclusies publiceerde (juni 2017, april 2019, december 2019). De behandeling van het werk van de Europese Commissie zoals de publicaties “Next steps for a sustainable European future (2016)” en “Delivering on the UN’s Sustainable Development Goals –A comprehensive approach (2020)”.  En de opvolging van de rapportages die opgemaakt worden door Eurostat.  Het FIDO werd door de DGE aangeduid als piloot van de EU Raadswerkgroep 2030 Agenda en zorgt zo voor de voorbereiding en verdediging van de Belgische standpunten. 
  • De COORMULTI zorgt onder meer voor de voorbereiding van het jaarlijkse High-Level Political Forum, dat is het belangrijkste platform van de Verenigde Naties voor de follow-up en de evaluatie van de 2030 Agenda en de 17 SDGs.  

Indien nodig kunnen de werkzaamheden binnen de WG Internationaal Beleid van de ICDO altijd opnieuw opgestart worden. 
 

Contactpersoon :

Nuttige documenten :