Languages

Internationaal Beleid

Het bepalen, vertegenwoordigen en behartigen van het Belgische standpunt betreffende multilaterale kwesties in verband met duurzame ontwikkeling valt onder de verantwoordelijkheid van de FOD Buitenlandse Zaken. Dat gebeurt aan de hand van Europees overleg (DGE) of multilateraal overleg (COORMULTI).

De nood om een bijkomend dialoog- en analyseplatform te creëren kwam er echter in de aanloop naar Rio+20, om een Belgisch standpunt en een Belgische besluitvorming voor te bereiden. De Werkgroep Internationaal Beleid Duurzame Ontwikkeling biedt daar een antwoord op. Hij wil bijdragen aan een efficiënte, open en transversale voorbereiding, evenals aan een administratieve verankering van internationale dossiers inzake duurzame ontwikkeling in de Belgische context. Deze werkgroep is in geen geval een politiek beslissingsorgaan of een instelling die het Belgische standpunt bepaalt. Na de conferentie (juni 2012) heeft deze werkgroep zich gefocust op de opvolging van de beslissingen die tijdens Rio+20 genomen werden, meer bepaald op de procedures die daar werden opgestart. Zo heeft hij kunnen bijdragen aan de voorbereidingsprocedure van de Duurzame-ontwikkelingsdoelen, meer bepaald door COORMULTI Duurzame ontwikkeling te wijzen op de prioriteiten van de bestuursorganen.

Opdrachten :

 • Een efficiënte, open, participerende, coherente en multidisciplinaire bijdrage leveren aan de voorbereiding van het werk betreffende de internationale dossiers inzake duurzame ontwikkeling, meer bepaald met betrekking tot de opvolging van de beslissingen die genomen werden tijdens Rio+20 en tijdens de VN-top in het kader van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling voor het najaar van 2015;
 • Een beroep doen op de beschikbare vakkennis binnen de verschillende bestuursorganen (met inbegrip van de federale instellingen), het standpunt van de WG-leden verduidelijken en een dialoog aangaan om een nuttige bijdrage te leveren aan de Belgische politieke besluitvorming en standpunten;
 • Verslag uitbrengen aan de leden van de werkgroep over de uitkomst van multilaterale vergaderingen en onderhandelingen, zodat er een betere bestuursorganisatie wordt bereikt;
 • Het contact met andere belanghebbenden en maatschappelijke organisaties stimuleren zodat ze gemakkelijker kunnen deelnemen aan de voorbereidingsprocedure betreffende multilaterale onderhandelingen.

Krachtlijnen:

Momenteel zijn de activiteiten van de werkgroep opgeschort. Aangezien de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling op 25 september 2015 door de Verenigde Naties werd goedgekeurd, buigen alle internationale organisaties en lidstaten zich over de uitvoering van die nieuwe agenda. Op federaal niveau werden volgende vijf pistes gevolgd:

 1. De vernieuwing en de integratie van de SDG’s in de bestaande instrumenten van de federale strategie inzake duurzame ontwikkeling.
 2. De concretisering van de SDG’s via de werking en het beleid van de federale overheidsdiensten.
 3. De promotie van een coherente aanpak van de SDG’s tussen de federale en de regionale entiteiten.
 4. De sensibilisering van het maatschappelijk middenveld op het gebied van doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling
 5. Het opzetten van SDG-partnerschappen tussen de federale overheid en de sociale actoren.

Eerst moet er onderzocht worden hoe de nieuwe agenda geïntegreerd kan worden in het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling. Die werkzaamheden vallen onder de bevoegdheid van de WG Federale Strategie. Daarnaast moet er met de andere Belgische entiteiten overleg gepleegd worden over de initiatieven om de coherentie en de complementariteit ervan te verzekeren. De vertegenwoordigers van de verschillende entiteiten harmoniseren hun aanpak in de technische werkgroepen van de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling. Vervolgens wordt er aan elke federale overheidsdienst voorgesteld om zijn ontwikkelingsdoelstellingen in het eigen beleid en in de eigen werking te integreren. Projecten van die aard worden aangekaart in de WG Duurzame ontwikkeling in de FOD’s.

Om ervoor te zorgen dat de uitvoering van de SDG’s een wezenlijke impact heeft, is het van groot belang dat het grote publiek de Duurzame Ontwikkelingsdoelen leert kennen aan de hand van een communicatiecampagne. Het is ook van groot belang dat middelen en kennis via partnerschappen worden uitgewisseld. Het FIDO zal de initiatieven hieromtrent coördineren. De WG zou dus, indien nodig, weer opgericht kunnen worden. Indien bijvoorbeeld de OESO, de Europese Unie en de UNECE (United Nations Economic Commission for Europe) overwegen om hun beleid inzake duurzame ontwikkeling te wijzigen, dan zou het nuttig kunnen zijn erover te waken dat de administraties daar ten volle bij betrokken worden, zodat ze kunnen debatteren over de belangrijkste thema’s die tijdens de besprekingen aan bod moeten komen.

Contactpersonen :

 • Voorzitterschap: Tim Bogaert (FOD Buitenlandse Zaken) – tim.bogaert(a)diplobel.fed.be
 • Secretariaat: Simon Callewaert (FIDO) – simon.callewaert(at)fido.fed.be

Nuttige documenten :