Languages

Duurzame Overheidsopdrachten

De werkgroep Duurzame Overheidsopdrachten verzekert de opvolging van het federale en het gewestelijke beleid inzake duurzame overheidsopdrachten.

Opdrachten :

 • Binnen de federale overheidsdiensten de uitvoering van de maatregelen uit het Federaal Plan inzake Duurzame Overheidsopdrachten ondersteunen; De werkgroep onderzoekt hoe de ecologische, economische en sociale aspecten kunnen geïntegreerd worden in de overheidsopdrachten, rekening houdend met de haalbaarheid voor de ondernemingen, in het bijzonder voor de kmo’s;
 • De verschillende specialisten inzake overheidsopdrachten die in de federale en gewestelijke overheidsdiensten werken samenbrengen, hen inlichten over de reglementering ter zake, instrumenten creëren die tegemoetkomen aan de behoeften van de openbare aankopers (Gids voor duurzame aankopen), de hinderpalen en stimulansen identificeren en een beroep doen op expertise om praktische oplossingen aan te reiken;
 • Een dynamiek tot stand brengen tussen de leden van de werkgroep, de uitwisseling van goede praktijken tot stand brengen en knowhow overdragen;
 • Statistieken opmaken over de integratie van duurzame ontwikkelingscriteria in de overheidsopdrachten;
 • Opvolging uitvoering van de maatregelen van het Federaal Plan inzake Duurzame Overheidsopdrachten, jaarlijks verslag uitbrengen over de acties en resultaten, over de effecten en neveneffecten van die acties;
 • Coördinatie van de federale acties ter bevordering van duurzame overheidsaankopen met de initiatieven op gewestelijk, gemeenschappelijk en gemeentelijk vlak;
 • Projecten uitwerken die de recyclage en de opwerking van het afval van de besturen koppelen aan de sociale economie.

Krachtlijnen :

 • Feedback van de adviesgroep Europese overheidsopdrachten van de EU;
 • Stand van zaken betreffende duurzame overheidsopdrachten in de gewesten en de overheden;
 • Project recycleren en tweedehands binnen de federale overheid;
 • Stand van zaken betreffende de nieuwe federale omzendbrief duurzame overheidsopdrachten;
 • Feedback van de G11 (groep van 11 Europese landen die het best presteren op het vlak van duurzame overheidsopdrachten);
 • Effect van de nieuwe Europese richtlijnen  inzake duurzame overheidsopdrachten en energie-efficiëntie op de overheidssector;
 • Coördinatie van het beleid van de gewesten en dat van de federale overheid inzake duurzame overheidsopdrachten;
 • Monitoring van de groene overheidsopdrachten in België.

Contactpersoon:

Voorzitterschap: Jo Versteven (IFDD) – jo.versteven(at)fido.fed.be

Nuttige documenten:

Nuttige link: