Languages

Opdracht

De opdracht van het FIDO, die bij Koninklijk Besluit werd vastgelegd, bestaat onder andere uit de volgende zaken “de beleidsvoorbereiding inzake duurzame ontwikkeling, de coördinatie van de uitvoering van het beleid inzake duurzame ontwikkeling, het ter beschikking stellen van expertise.”

Het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling (FIDO) ontwikkelt zowel initiatieven voor de andere federale overheidsdiensten, als initiatieven naar het maatschappelijk middenveld toe teneinde duurzame ontwikkeling te integreren in hun werking en beleid. Duurzame Ontwikkeling vraagt een transversale beleidsaanpak. Via diverse overlegorganen wordt er een samenwerking georganiseerd met andere overheidsdiensten. Op federaal vlak is dit hoofdzakelijk via de Interdepartementale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (ICDO), waarin alle federale overheidsdiensten vertegenwoordigd zijn, alsook de gewesten en gemeenschappen. Het FIDO staat in voor het voorzitterschap en het secretariaat van de ICDO. Op nationaal, Belgisch vlak is er de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling (IMCDO) en haar administratieve werkgroepen. Daar wordt overleg georganiseerd tussen de verschillende administraties bevoegd voor duurzame ontwikkeling uit de federale en de regionale overheden.